เปิด 5 คำถามแนวทางแก้ รธน.

2023-12-04 13:49:08

เปิด 5 คำถามแนวทางแก้ รธน.

Advertisement

เปิด 5 คำถามแนวทางแก้ รธน. "นิกร" ส่งถึงสมาชิกรัฐสภาทั้ง ส.ส. ส.ว.

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.66 ที่รัฐสภา นายนิกร จำนง ประธานคณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า ตนได้ลงนามในหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นหนังสือสอบถามความคิดเห็นเพื่อขออนุญาตสอบถาม ส.ส.และ ส.ว.ในวันที่เปิดสมัยประชุมสภา และจากนั้นวันที่ 20-21 ธ.ค.นี้ เพื่อจะรวบรวมข้อมูลจากทั้ง ส.ส.และ ส.ว.  ภาคประชาชนที่ได้เดินสายสอบถามทั่วทุกภูมิภาคเพื่อส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายภูมิธรรม เวชชัย เป็นประธาน โดยได้นัดประชุมในช่วงปลายเดือนธ.ค.นี้ เพื่อตั้งเป็นตุ๊กตาคำถาม ที่จะถามต่อประชาชน โดยจะถามมากไม่ได้ แต่คาดว่าน่าจะมีคำถามพ่วงที่เกี่ยวกับ สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ก่อนส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาช่วงต้นเดือน ม.ค. 67 ส่วนคำถามที่ไอลอว์เสนอให้จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เป็นความ เห็นตรงกับเสียงส่วนใหญ่อยู่แล้ว แต่จะไปพิจารณาอีกทีว่าจะนำเข้าไปร่วมด้วยหรือไม่

นายนิกร กล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.การจัดทำประชามติที่ยังติดขัดเรื่องเสียงประชาชนในการออกเสียงประชามติ ตนได้เสนอให้มีการใช้เสียงข้างมากของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ แต่ไม่ต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ ซึ่งคณะกรรมการชุดใหญ่เห็นว่าอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกจึงยังไม่มีการยกร่าง และในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ตนจะนำคณะร่วม 10 คน เข้านัดหารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เพราะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีการจัดทำประชามติบ่อยที่สุด และทำได้ดีมาก เพราะใช้ประชาธิปไตยทางตรง เราก็ต้องฟังความเห็นในประเทศที่พัฒนาไปมาก เพื่อนำมาพัฒนาบ้างเพราะกฎหมายประชามติไม่ได้มีเพื่อรัฐธรรมนูญอย่างเดียว


เมื่อถามว่า สำหรับคำถามที่จะถามสมาชิกรัฐสภาเป็นแบบไหน นายนิกร กล่าวว่า เป็นคำถามเชิงลึก ไม่เหมือนกับที่ถามประชาชนทั่วไป ส่วนจะมีการสอบถามศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นเรื่อง ของพรรคการเมือง ที่สามารถสอบถามได้ คณะกรรมการ จะไม่สอบถาม เพราะคิดว่าไม่สามารถสอบถามได้ เพราะไม่มีอำนาจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คำถามสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา มีจำนวน 5 ข้อ ได้แก่

1. เห็นสมควรจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยมี 3 คำตอบคือ เห็นสมควรจัดทำทั้งฉบับ  ยกเว้น หมวด 1 หมวด 2 / จัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ / ไม่เห็นสมควรให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

2.ในกรณีที่เห็นว่าไม่ควรจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับเห็นสมควรแก้เป็นรายมาตราหรือไม่

3.ในกรณีเห็นควรจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนื้อหา รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีปัญหาประการใด ที่จำเป็นต้องแก้ไข ซึ่งสามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ประกอบด้วย การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน / การมีส่วนร่วมทางการเมือง / ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการและองค์กรอิสระ / วิธีและกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก /และอื่นๆ

4.ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ สมควรตั้ง ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดหรือไม่ /สมควรตั้งส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยมีนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสัดส่วนและวิธีการได้มาตามที่กรรมาธิการกำหนด

5.ในการจัดทำประชามติเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้ทำก่อนเริ่มดำเนินการใดๆในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ระบุว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงมติเสียก่อน และเห็นด้วยหรือไม่ที่จะจัดให้มีการทำประชามติ เมื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว เพื่อให้ประชาชนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้ง ก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ