นบข. เคาะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท

2023-11-11 02:30:14

นบข. เคาะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท

Advertisement

นบข. เคาะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ชง ครม.ไฟเขียว 14 พ.ย. 66 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.66 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน และมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 4.68 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ รวมไม่เกิน 20,000 บาทต่อราย วงเงินงบประมาณจ่ายขาด 56,321 ล้านบาท พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ในวันอังคารที่ 14 พ.ย.66

สำหรับ ปีการผลิตถัดไป กระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ตลอดกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบการขอเพิ่มกรรมการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) จำนวน 3 ราย และขอเพิ่มอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติการผลิต (กข.) จำนวน 2 ราย เพื่อให้การดำเนินงานบริหารจัดการข้าวเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว มีการพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วน รอบคอบครบทุกด้าน และพร้อมนำมติดังกล่าว เสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 14 พ.ย.66 ต่อไป