รมว.ยธ.มอบเงินเยียวยาแพะในคดีอาญา 3 รายกว่า 2 ล้าน

2023-11-10 12:15:27

รมว.ยธ.มอบเงินเยียวยาแพะในคดีอาญา 3 รายกว่า 2 ล้าน

Advertisement

รมว.ยุติธรรมมอบเงินเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นแพะในคดีอาญา 3 รายกว่า 2 ล้าน

เมื่อวันที่ 10  พ.ย.66 ที่ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่จำเลย (แพะ) ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมี น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และแพะในคดีอาญา เข้าร่วม

สำหรับจำเลย (แพะ) ในคดีอาญา ที่ได้รับการช่วยเหลือ มีจำนวน 3 ราย ดังนี้

1. กรณีตกเป็นแพะ ความผิดต่อ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีถึงที่สุดที่ศาลอุทธรณ์ ระยะเวลาถูกคุมขัง 1,380 วัน โดยคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ (1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง เป็นเงิน 573,600 บาท (2) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างถูกดำเนินคดี เป็นเงิน 425,275 บาท และ (3) ค่าทนายความ 75,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,073,875 บาท

2. กรณีตกเป็นแพะคดีความผิดฐานฉ้อโกงและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ คดีถึงที่สุดที่ศาลชั้นต้น ระยะเวลาถูกคุมขัง 336 วัน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง เป็นเงิน 168,000 บาท และ (2) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างถูกดำเนินคดี เป็นเงิน 113,768 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 281,768 บาท

3. กรณีตกเป็นแพะคดีความผิดต่อชีวิต คดีถึงที่สุดที่ศาลชั้นต้น ระยะเวลาถูกคุมขัง 826 วัน โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือ (1) ค่าทดแทนการถูกคุมขัง เป็นเงิน 413,000 บาท (2) ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างถูกดำเนินคดี เป็นเงิน 273,406 บาท และ (3) ค่าทนายความ 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 736,406 บาท

กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักมนุษยธรรม และพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์ และจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ส่วนกลาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส่วนภูมิภาค สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชม.