WHO สนับสนุน "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ในปากีสถาน

2023-11-07 16:15:19

WHO สนับสนุน "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" ในปากีสถาน

Advertisement

อิสลามาบัด, 7 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (6 พ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลปากีสถาน เพื่อสนับสนุนโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในประเทศ

องค์การฯ มุ่งเพิ่มการสนับสนุนด้วยการจัดสรรอุปกรณ์จำเป็นและรถพยาบาล เกื้อหนุนการปรับปรุงสถานดูแลสุขภาพ ครอบคลุมทั้งศูนย์ดูแลสุขภาพหลักและรอง ควบคู่กับการจัดตั้งหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ โดยการดำเนินนี้จะขยายการเข้าถึงและคุณภาพของบริการดูแลสุขภาพอย่างมีนัยสำคัญ โดยมุ่งแตะมากกว่าร้อยละ 90 ของสถานดูแลสุขภาพหลัก

ปาลิธา กุนารัธนา มหิปาลา ผู้แทนองค์การฯ ประจำปากีสถาน เผยว่าบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเปรียบเป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพ และมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนและระบบสุขภาพ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเหล่านี้ผ่านโครงการสนับสนุนเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญสูงสุดขององค์การฯ

(แฟ้มภาพซินหัว : สำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลกในเมืองเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 30 ม.ค. 2023)