โปรดเกล้าฯ “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ” เลขาธิการพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

2018-03-12 15:00:15

โปรดเกล้าฯ “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ ” เลขาธิการพระราชวัง-ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

Advertisement

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล” เป็นเลขาธิการพระราชวังและ ผอ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาให้ดํารงตําแหน่งองคมนตรี นั้น ทําให้ตําแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ว่างลง จึงทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560มาตรา 8 ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 15 ของพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นเลขาธิการพระราชวังและผู้อํานวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน


ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2560 แล้วนั้น บัดนี้ ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ประธานองคมนตรี่