ก.แรงงานดูแลสิทธิประโยชน์ 85 แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

2023-11-04 15:20:47

ก.แรงงานดูแลสิทธิประโยชน์  85  แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล

Advertisement

85  แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล ก.แรงงาน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิประโยชน์ 

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.66 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอลและแจ้งความประสงค์เดินทางกลับถึงประเทศไทย จำนวน 85 คน โดยเดินทางกลับมาด้วยสายการบิน Arkia Israeli Airlines ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 08.55 น. โดยมี น.ส.กาญจนา พลูแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายภัทรวุธ เภอแสละ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน พร้อมด้วย ผู้บริหารข้าราชการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกและแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยา ณ บริเวณชั้น 2 ประตู 10 อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ


นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้ภายหลังที่ทางสถานทูตฯ ได้ปิดรับแจ้งความประสงค์ของแรงงานไทยในอิสราเอลผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว แต่ในส่วนของการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมินั้น กระทรวงแรงงานยังมีเจ้าหน้าที่ไปตั้งโต๊ะบริการให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอยู่เหมือนเดิม ซึ่งขณะนี้มีแรงงานเดินทางกลับถึงไทยแล้ว 54 เที่ยวบิน ยอดรวมทั้งสิ้นจำนวน 8,813 คน

ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ ยังสามารถซื้อตั๋วเพื่อเดินทางกลับกับเที่ยวบินพาณิชย์ด้วยตนเองได้ ส่วนค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนั้น แรงงานไทยสามารถเก็บใบเสร็จค่าตั๋วเครื่องบินไว้เป็นหลักฐานการเดินทาง เพื่อนำไปยื่นคำร้องขอเบิกค่าเดินทางกลับจากอิสราเอลที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล บริเวณชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพ และสำนักงานแรงงานจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศได้ โดยกระทรวงแรงงานจะรวบรวมคำร้องทุกสัปดาห์ เพื่อส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา ซึ่งแรงงานจะได้รับเงินค่าเดินทางผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อแรงงานไทยที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ สามารถติดตามการยื่นคำขอได้ที่ Hot Line Call Center กรมการกงสุล โทร.025728442