เปิดแล้วที่สุพรรณ! “โรงเรียนผู้สูงอายุ” มิติใหม่ยุค 4.0

2018-03-11 13:10:45

เปิดแล้วที่สุพรรณ! “โรงเรียนผู้สูงอายุ” มิติใหม่ยุค 4.0

Advertisement

สุพรรณบุรีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุยุค 4.0 เน้นความสุขของนักเรียน


ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วน ต.วัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วัดดาว โดยมีนายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว ในฐานะผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วัดดาว นายวิชัย รักวงษ์วาน รองประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.วัดดาว และผู้สูงอายุร่วมพิธีจำนวนมาก

โรงเรียนผู้สูงอายุ ถือเป็นนโยบายชาติและรัฐบาลอีกทั้งเป็นยุทธศาสตร์ของ จ.สุพรรณบุรี ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่ง จ.สุพรรณบุรี พยายามผลักดันให้ทุกตำบล ทุกอำเภอ จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุได้มีโอกาสมาพบปะรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจก่อให้เกิดชีวิตและสังคมเป็นสุข การร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นของ ต.วัดดาวแห่งนี้ ถือว่าเป็นต้นแบบและตัวอย่างของตำบลอื่นที่จะดำเนินการต่อไป
สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วัดดาว เป็นความเห็นชอบจากกลุ่มและองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนของ ต.วัดดาว และได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากพระครูศาสนกิจจาภิรม เจ้าอาวาสวัดดาว ที่เห็นความสำคัญ และมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในยุคปัจจุบัน เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี เป็นคนดีในสังคมและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งการดำเนินการและการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วัดดาว ได้ใช้บุคลากรและนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้สถานที่เรียน และการทำกิจกรรมโดยใช้สถานที่ของ อบต.วัดดาวเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะทำการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพของผู้สูงอายุเสร็จ ซึ่งปี 2561 ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สุพรรณบุรีได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อสร้างศูนย์ดังกล่าว จำนวนเงิน 924,600 บาท สำหรับวิทยากรบางส่วนมาจากปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีคุณวุฒิมาช่วยเป็นวิทยาการ

โดยโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.วัดดาวเปิดเรียนรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกมีนักเรียนสมัครใจเรียนจำนวน 90 คน ใช้ระยะเวลาเรียนสัปดาห์ละ 1 วันรวม 10 สัปดาห์คิดเป็นเวลาเรียน 200 ชั่วโมงจึงจบหลักสูตร ส่วนบรรยากาศการเปิดโรงเรียน มีการชักเชือกเปิดป้าย และนักเรียนหญิงสูงอายุใช้คานหามฆ้อง ขนาดใหญ่ มาให้ประธานตี ทำพิธีเปิด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากคณะนักเรียนผู้สูงอายุหญิงออกมารำวงชาวบ้าน ให้ได้ชมกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น โดยประธานเปิดงานได้กล่าวว่าความสำเร็จของการเรียนคือ กระบวนการคิด คิดอย่างไรและทำอย่างไรให้นักเรียนผู้สูงอายุที่เข้าเรียน มีความสุข แถมพูดทิ้งท้ายก่อนเดินทางกลับแบบติดตลกว่าขอให้นักเรียนตั้งใจเรียน อย่าดื้อกันนะ เรียกเสียงหัวเราะกันทั้งห้อง