เช็กชื่อ 100 แรงงานไทยในอิสราเอลชุดที่ 3 กลับ 15 ต.ค.

2023-10-13 11:38:57

เช็กชื่อ 100 แรงงานไทยในอิสราเอลชุดที่ 3 กลับ 15 ต.ค.

Advertisement

กระทรวงการต่างประเทศเปิดชื่อ 100 แรงงานไทยในอิสราเอลชุดที่ 3 กลับประเทศ 15 ต.ค.

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.  นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในประเทศอิสราเอล ว่า  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล จะจัดเที่ยวบินอพยพคนไทยครั้งที่ 3 นำแรงงานไทยจำนวน 100 คน กลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบินที่ FZ1550 ซึ่งจะออกเดินทางจากอิสราเอลในวันที่ 14 ต.ค.นี้ เวลา 11.00 น. และเปลี่ยนเครื่องที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อโดยสารต่อโดยเครื่องบินของสายการบินเดียวกัน เที่ยวบินที่ FZ1837 ออกจากนครดูไบในเวลา 20.00 น. และจะมาถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประเทศไทย ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ เวลา 07.25 น. และเมื่อทั้งหมดมาถึงท่าอากาศยานอู่ตะเภาแล้ว จะมีรถบัสรับจากอู่ตะเภาไปยังโรงแรม เอสซี ปาร์ค (SC Park) เพื่อให้ญาติของคนไทยกลุ่มดังกล่าวมารับกลับภูมิลำเนา โดยญาติของคนไทย 100 คนนี้ สามารถมาที่โรงแรม เอสซี ปาร์ค ได้ในเวลาประมาณ 10.00 น เป็นต้นไป  สำหรับรายชื่อของแรงงานไทยทั้ง 100 คน ประกอบด้วย

1. นายอัตพล เจริญโลก

2. นายนัฐพงษ์ ดวงจันทร์

3. นายยุทธจักร พรมวัง

4. นายชาติชาย วารินทร์สกุล

5. นายมานี แซ่ท่อ

6. นายว่า แซ่มัว

7. นาย สุวิทย์ ซ่งเจริญกุล

8. นายสง่า แซ่วะ

9. นายกฤษนัย หาระ

10. นายจีระศักดิ์ แสงกล้ำ

11. นายโยธิน คนว่อง

12. นายเริงชัย คำลาย

13. นายสมชาย แซ่ลี

14. นายสราวุท แกมกล้ำ

15. นายชัยณรงค์ แสนมนตรี

16. นายประยุทธ ติดตานนท์

17. นายกรวิทย์ สิงพรม

18. นายจักรพันธ์ ศรีโสดา

19. นายธีระวัฒน์ เบ้าเมือง

20. นายศรีนคร พินธุนิบาต

21. นายกษิดิ์เดช แซ่ยั้ง

22. นายเสกสรร จันทะผล

23. นายประเสริฐ สมณสิงห์

24. นายวีระยุทธ ปัญญาประชุม

25. นายบุญลื แผ่นศิล

26. นายเด่น ขุนชะลา

27. นายอาทิตย์ เสมามิ่ง

28. นายธวัช ชนะพล

29. นายชัด บังทอง

30. นายสุเทพ แซ่วาง

31. นายเกษม โชติมนทิน

32. นายอภิวัฒน์ โมคทิพย์

33. นายวิชาญ บุญสาลี

34. นายกิตติศักดิ์ เสาทอง

35. นายสมบัติ หว่างป่อ

36. นายสัญชัย วงศ์บุญชัญเลิศ

37. นายอานนท์ เตือนจันทึก

38. นายเอกนรินทร์ ศิริวิชา

39. นายอภิชัย ไชยต้นเชื้อ

40. นายสมหมาย สมหวัง

41. นายวิชัย ดอกไธสง

42. นายกฤษณะ แซ่ลี

43. น.ส.อาริสา แซ่วาง

44. นายโชคชัย ชัยบุตรดี

45. นายนทิกร ปอดกระโทก

46. นายสุพจน์ เกตุหอม

47. นายวรายุทธิ์ บุญญศรี

48. นายเอกชัย ระวัง

49. นาย อนุชิต เกษคำภา

50. นายสมศักดิ์ อ่อนตาจันทร์

51. นายกวีเพชร สาริศรี

52. นายชาญวิทย์ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ

53. นายเนติพงษ์ ศรีเฉลียว

54. นายสุทธิชัย บานบึงศรี

55. นายวายุ อ้ายเยอ

56. นายวุฒิชัย จานเหนือ

57. นายจักรพันธุ์ แสนคำแพ

58. นายสันติสุข ดอมไธสง

59. นายวนพล แซ่หาญ

60. นายวิทย์ จารุภคไพศาล

61. นายสะพานทอง ซ่อนกลิ่น

62. นายสุเทพ วิชาสาร

63. นายประเสริฐ สีฐา

64. นายศักดิ์ดา ปราบคนชั่ว

65. นายเทวัน สิมมาแก้ว

66. นายชัยยำ อินสำราญ

67. นายอรรถพล จำปามูล

68. นายสุเมธ อุ้ยโสภา

69. นายอาคม บุญแก้ว

70. นายเสกสรร กวนหลวง

71. นายชลวิทย์ สุธา

72. นายวิชิต คมศรโมกข์

73. นายพินิจ ดวงมณี

74. นายสุรชัย สมณคีรี

75. นายสมชาย บุตรศรี

76. นายธนานันท์ คุณจิระเมธี

77. นายธรรมนูญ วิรุณพันธ์

78. นายรัฐกร หงอกสิมมา

79. นายประเวท ดาแพง

80. นายสุรชาติ พินโยพัน

81. นายศุภิชัย แสงตุ่น

82. นายภินิช หลุมทอง

83. นายพงษ์ศักดิ์ หลงเกต

84. นายชาญชัย มานะดี

85. นายอานนท์ จันทร์จำปี

86. นายไชยะ บุญสังข์

87. นายประดิษฐ์ แซ่ย่าง

88. นายสุริยา นาหมื่นหงษ์

89. นายสมบูรณ์ แซ่เจ๊า

90. นายวัชรพงษ์ วงศ์นามเถาวร์

91. นายวทัญญู สริตะ

92. นายจเรวัตร เป็ญวัน

93. นายอัสดม พรมมินทร์

94. นายสุธี เพ่งกิจ

95. นายวรสิทธิ์ ฤาหาร

96. นายรุ่งสุริยา แก้วสว่าง

97. นายพัฒนพงษ์ สร้อยจิตร

98. นายบัญญัติ อบทองหลาง

99. นายชลที แก้วแก่น

100. นายศักดิ์นรินทร์ วังสุขี