เลขาธิการ อย.มุ่งดูแลความปลอดภัยผู้บริโภค

2023-10-11 02:30:31

เลขาธิการ อย.มุ่งดูแลความปลอดภัยผู้บริโภค

Advertisement

เลขาธิการ อย. เข้ารับตำแหน่ง มุ่งดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เสริมสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้มอบนโยบายภายหลังเข้ารับตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ได้เดินหน้าขับเคลื่อนเป้าหมาย คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง (Health for Wealth)” และนโยบาย Quick Win โดย อย. เป็นองค์กรหลักด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดี จึงนับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนางานด้านการควบคุมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมุ่งเป้าหมาย Move Closer to the Best คำนึงถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยของผู้บริโภคและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเป็นสำคัญ รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ


เลขาธิการธิการ อย. ยังได้มอบแนวทางในการดำเนินงานโดยใช้ Key Message 4 คำ ได้แก่ ความกตัญญู ความจริงใจ ความเที่ยงธรรม และความสุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานร่วมกัน Key Message ทั้ง 4 คำนี้จะส่งผลให้ทำงานร่วมกันในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ