"หมอทวีศิลป์" ชูนโยบาย 3I 1D พัฒนางานแพทย์แผนไทย

2023-10-09 18:35:04

"หมอทวีศิลป์" ชูนโยบาย 3I 1D พัฒนางานแพทย์แผนไทย

Advertisement

"หมอทวีศิลป์" ชูนโยบายเด่น 3I 1D พัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2567  

เมื่อวันที่  9  ต.ค.66 ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลัง พิธีรับมอบงานในตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ว่า ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ได้เดินหน้าขับเคลื่อน "ประชาชนคนไทยสุขภาพดี ประเทศไทยสุขภาพดี" กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีพันธกิจพัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริม และพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2567 นโยบายที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ขับเคลื่อนให้สอดรับกับภารกิจดังกล่าว เพื่อประโยชน์ประชาชน คือ การขับเคลื่อนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ และเสริมสร้างเศรษฐกิจ หรือ Health for Wealth ด้วยภูมิปัญญาสมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก พร้อมชูนโยบายการพัฒนางาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้เป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ 3I 1D ประกอบด้วย 3I คือ Integrity : สร้างความเชื่อมั่น ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมบนฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ สื่อสาร สร้างความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ และ บริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย Integration : ผสานพลังเครือข่ายบูรณาการทุกมิติ ผสานการแพทย์ทุกแขนงด้วยความร่วมมือของสหวิชาชีพทุกภาคีเครือข่าย ทั้งรัฐ เอกชน ยกระดับความสามารถ การแข่งขันในระดับสากล และ Innovation : นวัตกรรมเพิ่มคุณค่า พัฒนา และ ส่งเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาไทย ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เสริมภาพลักษณ์ และวิธีการทันสมัย สร้างการยอมรับในระบบสุขภาพ สู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในส่วน 1D คือ ข้อมูลคุณภาพ Data - driven Organization : การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลคุณภาพทันสถานการณ์

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้มุ่งเน้นการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อเนื่องในระยะยาว และยังคงเน้นที่จะสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการนำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงสนับสนุนส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร และ ยาสมุนไพรซึ่งผ่านกลไกการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรซึ่งได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชียาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมั่นได้ในความปลอดภัย และยังจะส่งผลให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นการสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายในปี 2570 ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้น กว่า 100,000 ล้านบาท สู่เป้าหมาย "คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง" ต่อไป