เปิดรายชื่อประธาน กมธ. 35 คณะ

2023-10-05 16:22:33

 เปิดรายชื่อประธาน กมธ. 35 คณะ

Advertisement

เปิดรายชื่อประธาน กมธ. 35 คณะ

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 35 คณะได้ทำการประชุมนัดแรก เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยปรากฏผลในส่วนของตำแหน่งประธาน กมธ. แต่ละชุดดังนี้

1.คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ได้แก่ นายกมลศักดิ์ ลีวาเหมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ

2.คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย

3.คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน ได้แก่ นายสัญญา นิลสุพรรณ ส.ส.นครสวรรค์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

4.คณะกรรมาธิการการกีฬา ได้แก่ นายปริญญา ฤกษ์หร่าย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ

5.คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ นายพาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ ส.ส..นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา

6.คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส พรรคพลังประชารัฐ

7.คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคก้าวไกล

8.คณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้แก่ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย

9.คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

10.คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ

11.คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน ได้แก่ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย

12.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ได้แก่ นายนพดล ปัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

13.คณะกรรมาธิการการตำรวจ ได้แก่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์

14.คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

15.คณะกรรมาธิการการทหาร ได้แก่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

16.คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว ได้แก่ นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.หนองคาย พรรคเพื่อไทย

17.คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

18.คณะกรรมาธิการการปกครอง ได้แก่ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย

19.คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ได้แก่ น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย

20.คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด ได้แก่ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย

21.คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย ได้แก่ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย

22.คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้แก่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย

23.คณะกรรมาธิการการพลังงาน ได้แก่ น.ส.วชิราภรณ์ กาญจนะ ส.ส.สุราษฏร์ธานี พรรครวมไทยสร้างชาติ

24.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

25.คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่ นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล

26.คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์

27.คณะกรรมาธิการการแรงงาน ได้แก่ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย

28.คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ นายฐากร ตันฑสิทธิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย

29.คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ได้แก่ นายจักรัตน์ พั้วช่วย ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคพลังประชารัฐ

30.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้แก่ นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย

31.คณะกรรมาธิการการศึกษา ได้แก่ นายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย

32.คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ยังเลือกไม่ได้เนื่องจาก กมธ.มาไม่ครบ 15 คน เลือกอีกครั้งวันที่ 11 ต.ค. เป็นโควตาพรรคก้าวไกล คาดว่าจะเป็น นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล

33.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ พรรคเพื่อไทย

34.คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. พรรคเพื่อไทย

35.คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ได้แก่ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ