ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 1 หมื่น ผ่าน "ดิจิทัล วอลเล็ต"

2023-10-03 15:23:08

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 1 หมื่น ผ่าน  "ดิจิทัล วอลเล็ต"

Advertisement

 ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 1 หมื่น ผ่าน  "ดิจิทัล วอลเล็ต" นายกฯนั่งประธาน พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค.66  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ซึ่ง ครม. เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 มีมติมอบหมายให้  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  รมช.คลัง เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษารายละเอียดของแนวทางในการดำเนินนโยบายการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ให้ชัดเจนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน โดย รมช.คลัง ได้จัดประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 66 และ 27 ก.ย.66 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน รวม 4 คณะ ได้แก่

1. คณะกรรมการนโยบายโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์  นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย  และ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

3. คณะทำงานด้านตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

4. คณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการ

โดย ครม. วันนี้มีมติเห็นชอบในหลักการในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะลงนามในคำสั่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป