โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศ"พลตรีหญิง"พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

2018-03-05 20:40:56

โปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศ"พลตรีหญิง"พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯพระราชทานพระยศให้ ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็น พลตรีหญิง พร้อมโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และโปรดเกล้าฯเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

เมื่อวัน 5 มีนาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง พระราชทานพระยศ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระยศให้ ร้อยเอกหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชทานพระยศ เป็น พลตรีหญิง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบันนอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารพิเศษ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจํากรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์


ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พลตรีหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ