50 ปี ม.อ. “สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

2018-03-05 15:10:24

50 ปี ม.อ. “สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์”

Advertisement

เป็นเวลา 50 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีบทบาทสำคัญ และปฏิบัติภาระหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับภูมิภาคเอเชีย ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีบทบาทสำคัญในการชี้แนะสังคมต่อปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่น และในประเทศ รวมถึงผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อร่วมพัฒนาประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรที่ได้ทรงพระราชทานนามสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นปณิธานของมหาวิทยาลัย ในการนำพาสังคมประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดระยะเวลา 50 ปี


ในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปีในวันที่ 13 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในทุกคณะและทุกวิทยาเขต และเพื่อเป็นการให้ความสำคัญในวาระดังกล่าวรวมถึงเป็นวาระอันเหมาะสมที่จะได้สื่อสารความสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่สาธารณชนในวงกว้าง จึงได้จัด โครงการ “รายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์“ ขึ้น เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้รับทราบภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ที่ได้นำพาสังคมประชาชนไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการถ่ายทอดและออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์ และมีส่วนในการระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาด้านต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในปี 2561 อันเป็นปีที่ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาศิษย์เก่าหลายๆ คน รวมถึงศิลปินที่จะมาขับกล่อมบทเพลง อาทิ ธชย ประทุมวัน (เก่ง เดอะวอร์ช) , รัชนก ศรีโรพันธุ์ , นภัทร อินทร์ใจเอื้อ (กัน เดอะสตาร์) และบรรดาศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง เช่น คุณฐปนีย์ เอียดศรีชัย คุณชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ ซึ่งจะมาร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาไทย โดยได้พระราชทานนามแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเผยแพร่ภารกิจไปในวงกว้างที่มหาวิทยาลัยได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอด 50 ปี สู่สายตาประชาชนทั่วไป พร้อมร่วมระดมสมทบทุนจัดสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพมหานคร กองทุนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ กองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัย โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบกองทุน “50 ปี ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ ได้ที่ ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อเพื่อนมนุษย์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 641-015719-9  ธนาคารกรุงไทย สาขาปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่) เลขที่บัญชี 879-021235-5ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-463406-5ส่งเอกสารการโอนเงินและที่อยู่ สำหรับจัดส่งใบเสร็จหรือของที่ระลึก ได้ที่ Fax : 074-282206อีเมล : alumnipsu@gmail.comโทร. 088-735-7024 (สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)