มาฆบูชาหนองคาย ไทย-ลาวร่วมทำบุญตักบาตรเนืองแน่น

2018-03-01 11:20:43

มาฆบูชาหนองคาย ไทย-ลาวร่วมทำบุญตักบาตรเนืองแน่น

Advertisement

ผวจ.หนองคาย นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง วัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย เนื่องวันมาฆบูชา


เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนสองฝั่งโขง นายรณชัย จิตรวิเศษ ผวจ.หนองคาย ได้นำข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว ไหว้พระรับศีล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆบูชา มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวลาว เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


สำหรับวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ในวันนี้เป็นวันที่มีการประชุมครั้งใหญ่ หรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต อันมีความมหัศจรรย์ 4 ประการ เมื่อครั้งพุทธกาล กล่าวคือ ภิกษุจำนวน 1,250 องค์มาจากที่ต่างๆ กันเพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ แต่ละองค์ได้เดินทางมาโดยมิได้นัดหมาย, พระภิกษุทั้งหมด ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆ องค์ , พระภิกษุเหล่านั้น ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น และในวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ นอกจากนี้วันมาฆบูชายังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งมีใจความอันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา กล่าวคือ ทำแต่ความดี ไม่ทำความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์