“การเวียนเทียน” นั้น สำคัญไฉน?

2018-03-01 09:30:28

“การเวียนเทียน” นั้น สำคัญไฉน?

Advertisement

การเวียนเทียน คือ การเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบท"อิติปิโส" ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ


พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนา โดยปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่า เวียนประทักษิณาวัตร คือ เวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด

ประเทศไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็น "ฐานประทักษิณ" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียนในโบราณสถานทางศาสนา มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดารว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาสืบมาจนถึงปัจจุบัน


ปกติแล้วเราสามารถเวียนเทียนเวลาไหนก็ได้ที่สะดวก ไม่จำเป็นต้องเวียนเทียนตอนเย็นเสมอไป แต่โดยส่วนมากนิยมเวียนเทียนตอนกลางคืนเนื่องจากอากาศไม่ร้อนมากนัก ส่วนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่วัดต่าง ๆ นิยมจัดกิจกรรมเวียนเทียน ได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันอัฏฐมีบูชา ส่วนใครที่อยากเวียนเทียนในวันอื่น ๆ เพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยก็สามารถทำได้เช่นกัน สรุปแล้วการเวียนเทียนก็เป็นวิธีการแสดงความเคารพวิธีหนึ่งเช่นเดียวกับการกราบไหว้ แต่การเวียนเทียนเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดนั่นเองแท็กที่เกี่ยวข้อง