เลขา กกอ.เเถลง หลังตรวจสอบมาตรฐาน 10สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

2017-04-25 13:55:17

เลขา กกอ.เเถลง หลังตรวจสอบมาตรฐาน 10สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Advertisement

เลขา กกอ.เเถลงความคืบหน้าตรวจสอบมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พบปิดหลักสูตรเเล้วกว่า 56 หลักสูตร
นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรใน 10 มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนหลักสูตรที่คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงว่า ความคืบหน้าในการดำเนินการกับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสอบทานหลังมีผู้ร้องเรียนว่าจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา โดยมีมติให้เปิดเผยรายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่มีปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ หากเลือกเรียนอาจมีปัญหาคุณภาพการศึกษา หลังสกอ.ได้ดำเนินการตรวจสอบเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยมีมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีปัญหา 10 แห่งใน 98 หลักสูตร แบ่งเป็น หลักสูตรในที่ตั้ง 20 หลักสูตร และหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร ดังนี้ 1.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 3.มหาวิทยาลัยปทุมธานี 4.มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 5.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 6.วิทยาลัยทองสุข 7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 8.สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 9.สถาบันรัชต์ภาคย์ และ10.มหาวิทยาลัยราชธานีจ.อุบลราชธานี ซึ่งปัญหาหลักที่พบคือ มีอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่ครบตามที่กำหนด และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่แจ้งไว้

นายสุภัทร กล่าวว่า จาก 98 หลักสูตร เเบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 78 หลักสูตรนอกที่ตั้ง มี 56 หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปิดหลักสูตรไปเเล้ว / สกอ.ขอความร่วมมืองดรับนักศึกษาในปี 2559 22 หลักสูตร เเต่พบว่ามี 2 หลักสูตร ที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนอยู่ ซึ่งตะมีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เเละมี 3 หลักสูตรที่ขอเปิดหลักสูตรใหม่เเละรับนักศึกษาในปี 2560 ซึ่งสกอ.อยู่ระหว่างการพิจารณา หากมีคุณภาพจริงก็สามารถเปิดได้ //เเละส่วนที่ 2 คือ 20 หลักสูตรในที่ตั้งของ 8 สถาบัน พบว่ามีการปิดหลักสูตรเเละงดรับนักศึกษาไปเเล้ว 3 หลักสูตร / มีการเซ็นเอกสารยอมรับการปรับปรุงเเก้ไขเเล้ว 9 หลักสูตร อาทิ ดำเนินการหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรวตามหลักสูตรเเละอีก 5 หลักสูตร จะต้องรอดูว่ามีการเเก้ไขปัญหาอย่างไร ซึ่ง 2 ใน 5 หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพด้วยสำหรับหลักสูตรนอกที่ตั้ง 78 หลักสูตร พบปัญหาใน 5 มหาวิทยาลัย ดังนี้มหาวิทยาลัยปทุมธานี 15 ศูนย์ 26 หลักสูตร  , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 1 ศูนย์ 2 หลักสูตร    วิทยาลัยทองสุข 7 ศูนย์ 11 หลักสูตร   สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 5 ศูนย์ 22 หลักสูตร  เเละสถาบันรัชต์ภาคย์ 11 ศูนย์ 17 หลักสูตร ขณะที่ 20 หลักสูตรในที่ตั้ง พบปัญหาใน 8 มหาวิทยาลัย ดังนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) ,หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) , มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดงและนาฎศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) , มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.ปทุมธานี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) ,  วิทยาลัยทองสุข 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) , วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)    และสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)