เที่ยวเมืองคอนสาร นมัสการหลวงพ่อประธาน700 ปี

2018-02-19 16:40:31

เที่ยวเมืองคอนสาร  นมัสการหลวงพ่อประธาน700 ปี

Advertisement

“คอนสาร” เป็นอำเภอหนึ่งของ จ.ชัยภูมิ ทิศเหนือติดกับ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ และ อ.ภูผาม่าน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น


ตามประวัติเล่าว่า คอนสาร เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2331 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิชิตสงคราม (หมื่นอร่ามกำแพง) เจ้าเมืองคอนสารคนแรก พร้อมขุนจงอาสา พรานทองแดง จากนครไทย (อ.นครไท จ.พิษณุโลก) เดินทางมาหางาช้าง ขี้ผึ้ง ดินประสิว และได้พบวัดร้าง พระพุทธรูป เจดีย์ และต้นศรีมหาโพธิ์ จึงทำการบูรณปฏิสังขรณ์

วัดร้างแห่งนี้ แต่เดิมชื่อว่า “วัดธาตุ” หรือ “วัดโพธิ์” ปี พ.ศ.2411 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัดชื่อว่า “วัดเจดีย์” สังกัดกรมการศาสนา ซึ่งได้รับการพัฒนาด้านศาสนสถาน ศาสนธรรม และศาสนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 6 หมู่ 1 บ้านนาเวิน ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ



ต่อมาสำนักงานพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมาย จ.นครราชสีมา ได้ขึ้นทะเบียนพระพุทธรูป เป็นโบราณวัตถุ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 24 ลงวันที่ 2 ส.ค. 2479 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 25 พ.ค. 2525 ปัจจุบันมีพระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (พระอาจารย์โต อภินนฺโท) เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะ อ.คอนสาร




“หลวงพ่อพระประธาน” หรือ “พระพุทธชัยสารมุณี” สันนิษฐานว่า ถูกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา จากหลักฐานที่ปรากฏคาดว่ามีอายุกว่า 700 ปี องค์พระพุทธรูปมีลักษณะแบบศิลปะขอม ผสมทวารวดีและอยุธยา ปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง เจดีย์มุมไม้สิบสิงศิลปะสิบสองปันนาอารยธรรมจีน ชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระคู่บ้านคอนสาร มีลักษณะพิเศษเป็นพระพุทธรูปปากแดง หันหน้าไปทางทิศตะวันตก องค์พระสร้างด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่ ส่วนต้นศรีมหาโพธิ์ คาดว่ามีอายุราว 300 กว่าปี

ณ วัดเจดีย์แห่งนี้ ทุกๆวันขึ้น 13 ค่ำถึงวันขึ้น15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี จะมีงานปิดทองหลวงพ่อพระประธาน พร้อมกับบวงสรวงอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หรือปู่หมื่นอร่ามกำแหง โดยวันขึ้น 13 ค่ำเดือน 3จะเป็นการถวายเครื่องสักการะแก่หลวงพ่อพระประธาน จะมีงานปิดทองหลวงพ่อวัดประธาน พร้อมกับบวงสรวงอนุสาวรีย์หลวงพิชิตสงคราม หรือปู่หมื่นอร่ามกำแหง วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 มีการแห่ข้าวพันก้อน วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3จะมีการฉลองพระบวชใหม่ ด้วยการจัดไม้คานหามและประดับประดาอย่างสวยงาม




จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้าง “พระมหาเจดีย์ศรีชัยมุนี” เพื่อบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุ โดยในพระมหาเจดีย์ศรีชัยมุณี (ชั้นที่1) จัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังลายปูนปั้นเสมือนจริง ด้านทิศเหนือ ศึกษาประวัติ วิถีชีวิตของชาวคอนสาร ด้านตะวันออก นำเสนอเรื่องราวพระพุทธศาสนา ประเพณีที่สำคัญ ด้านทิศใต้ ชมของดีคอนสาร เช่น สถานที่ เสื้อผ้า อาหารและการละเล่นพื้นบ้าน (ชั้นที่2) แสดงจิตรกรรมฝาผนังลายปูนปั้นเสมือนจริง เล่าเรื่อง สวรรค์ 6 ชั้น รูปพรหม 16 ชั้น อรูปพรหม 4 ชั้น (ชั้นที่3) จิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นเสมือนจริง ประวัติพระอรหันต์ พระเกจิอาจารย์ที่สำคัญ (ชั้นที่ 4) จิตรกรรมฝาผนังปูนปั้นเสมือนจริง สมัยทวารวดี สมัยสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ (ชั้นที่ 5) จิตรกรรมฝาผนังเสมือนจริง เล่าเรื่อง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ หลวงพ่อ 700 ปีองค์จำลองมณฑปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ



หลังจากนักท่องเที่ยวทุกท่านได้กราบนมัสการหลวงพ่อพระประธาน และร่วมทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากใครหิวต้องการรับประทานอาหารอร่อยๆ ฝีมือสุดแสนประทับใจ เดินทางลัดเข้าสู่ อ.ภูผาม่าน ซึ่งเป็นเส้นทางเขตติดต่อประมาณ 4-5 กิโลเมตร ก่อนเข้าเขต อ.ภูผาม่าน จะมีร้านอาหารเก่าแก่ ชื่อร้าน “แม่ควรโต๊ะจีน” มีเมนูเนื้อ-หมู-ไก่-กุ้ง-หอย-ปู-ปลา ฯลฯ สั่งได้ทุกชนิดทั้งในและนอกสถานที่ โทร. 085-853-9339 , 084-952-3170 รับรองรสชาติอร่อยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน