สธ.ทำหนังสือถึงสำนักงบฯขอกลางจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด

2023-05-22 15:03:26

สธ.ทำหนังสือถึงสำนักงบฯขอกลางจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด

Advertisement

รองปลัด สธ. เผยทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ แจง 3 แนวทางขอสนับสนุนงบกลางจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด

เมื่อวันที่ 22 พ.ค.66 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในช่วงโควิด 19 ว่า ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มีการหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางกว่า 3 พันล้านบาท มาจัดสรรเป็นค่าเสี่ยงภัยโควิด 19 ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงาน แต่มีข้อติดขัดเรื่องเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ครบถ้วน ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่องรายละเอียดประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข ในการจัดสรรเป็นค่าเสี่ยงภัยลำดับแรก โดยมี 3 แนวทาง ดังนี้

1.จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค.64 - ก.ย.65 หรือถึงช่วงสิ้นสุดการประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศไทย จำนวน 6,745,641,640.41 บาท 2.จัดสรรให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่างเดือน ก.ค.64 - มิ.ย.65 หรือจนถึงช่วงที่ประเทศไทยประกาศเปิดประเทศในวันที่ 1 ก.ค.65 จำนวน 3,180,738,958.44 บาท และ 3.จัดสรรภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 3 พันล้านบาท โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานระหว่าง ก.ค.64 - พ.ค.65 จำนวน 2,816,089,333.28 บาท และเดือน มิ.ย.65 เป็นระยะเวลา 15 วัน จำนวน 183,910,666.72 บาท ขั้นตอนต่อจากนี้ อยู่ที่สำนักงบประมาณในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางตามแนวทางใด และนำเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรีรักษาการให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหากพิจารณาให้จ่ายภายใต้กรอบวงเงิน 3 พันล้านบาท ที่จะจ่ายได้ถึงช่วงเดือนมิถุนายน 2565 เป็นเวลา 15 วัน ในส่วนที่เหลือจนถึงเดือน ก.ย.65 จะต้องรอรัฐบาลใหม่ จึงจะดำเนินการอีกครั้ง