ปธพ.10 ผนึกกำลังจังหวัดจันทบุรี จัดแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

2023-05-11 15:40:07

ปธพ.10 ผนึกกำลังจังหวัดจันทบุรี จัดแพทย์อาสาเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Advertisement

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10) จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2566 ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เตรียมความพร้อมตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนและพระสงฆ์รวมกว่า 30,000 ราย รองรับประชาชนจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว ตราดและ ระยอง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

สำหรับบริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 18 พฤษภาคม ณ วัดทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน, วันที่ 19 พฤษภาคม ณ วัดสามผาน อ.ท่าใหม่ และวันที่ 20 พฤษภาคม ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า (สาขาเมือง บริเวณประตู 5 ตรงข้ามบ้านแสงจันทร์) โดยจะเปิดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ตามรายการดังต่อไปนี้ ตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง, การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC), ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด เบาหวาน (FBS), ตรวจระดับไขมันในเลือด ( Chol TG HDL LDL), ตรวจการทำงานของตับ (AST ALT ALP), ตรวจการทำงานของไต (BUN Cr), ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) และ ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาด (PSA) สำหรับอายุ 55 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการด้านสุขภาพอื่นๆสำหรับพระสงฆ์ อาทิ บริการตรวจฟันและรักษาโดยรถทันตกรรมพระราชทาน, บริการตรวจสายตาและการมองเห็น, ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับอายุ 45 ปีขึ้นไป, บริการการเอกซเรย์ปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคและโรคปอด, บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 3 สายพันธ์, บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 และ การให้ความรู้ด้านโภชนาการ “สงฆ์ไทย ไกลโรค”

พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยติดต่อลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการได้ที่ คุณนิภาภรณ์ เจ้าหน้าที่ สสจ. โทร. (095) 296-1860 และคุณเธียรพันธุ์ โทร. (081) 468-9908 โดยในวันตรวจสุขภาพกรุณานำบัตรประชาชน หรือ สุทธิบัตรมาด้วย ***ก่อนวันนัดหมายตรวจสุขภาพ กรุณางดอาหารและน้ำ 8 ชั่วโมง (ตั้งแต่ 20:00 น. เป็นต้นไป) กรุณาเตรียมประวัติหรือข้อมูลสุขภาพที่เคยมี พร้อมยาประจำตัวติดตัวมาด้วย.