นักวิจัยไทยเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมการสกัดสารด้วยแสงสเปกตรัม คว้ารางวัลคิดค้นพิเศษระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์

2023-05-11 11:35:24

นักวิจัยไทยเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมการสกัดสารด้วยแสงสเปกตรัม คว้ารางวัลคิดค้นพิเศษระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์

Advertisement

นักวิจัยไทยเจ๋ง คิดค้นนวัตกรรมการสกัดสารด้วยแสงสเปกตรัม คว้ารางวัลคิดค้นพิเศษระดับโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ดร.เดวิด มกรพงศ์ ประสบความสำเร็จ สร้างนวัตกรรมเครื่องสกัดสารสกัดด้วยสเปกตรัมแสงความยาวคลื่นสั้นในระบบปิด และได้รับรางวัล Special Prize ซึ่งเป็นรางวัลระดับพิเศษ จาก Korea Invention Promotion Association South Korea at “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” และรางวัลระดับ Bronze Medal 1 รางวัล ในหมวด Class Q : Paramedical - Health - Hygiene - Cosmetic - Food ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมมากกว่า1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศในระดับนานาชาติ


นวัตกรรมเครื่องสกัดสารสกัดด้วยสเปกตรัมแสงความยาวคลื่นสั้นในระบบปิด หรือ Extraction by PASS+ เป็นเทคโนโลยี ที่ ดร.เดวิด มกรพงศ์ ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ ศึกษาปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2560 และได้พัฒนาต่อยอด จนสามารถสร้างเครื่องสกัดสารด้วยสเปกตรัมแสง ในระบบปิด ที่เป็นกลไกการไหลอย่างต่อเนื่องได้ เป็นครั้งแรกในโลก มีความใหม่ในระดับอุตสาหกรรมสามารถสกัดสารสำคัญในกลุ่มพืช สมุนไพร ให้สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพได้มากขึ้น 20-70% ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบในการสกัดตั้งต้น และกระบวนการสกัดเดิมที่นิยมใช้ในการผลิตสารสกัดชนิดนั้นๆดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะนักวิจัย ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทุนต้นแบบนักวิจัยไทย สู่นักประดิษฐ์โลก งบประมาณปี 2565 ในการนำองค์ความรู้ที่มี มาพัฒนาต่อยอดกลายเป็นเครื่องสกัดด้วยสเปกตรัมแสงแบบไหลต่อเนื่อง เครื่องแรกของโลก และสามารถหาค่าความเข้มข้นของพลังงานแสง โดยตรวจเทียบวัดที่ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยี Spectro radiometric ในการหาค่าพลังงานแสงที่มีความแม่นยำสูง และคำนวณทางสมการเพื่อสร้างระบบปิด ใน นวัตกรรมExtraction by PASS+ดร.เดวิด มกรพงศ์ และคณะวิจัยมุ่งเป้าพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมExtraction by PASS+ สร้างวัตถุดิบทางการเกษตรและสมุนไพรของประเทศไทย ให้กลายเป็นสารสกัดมูลค่าสูง เพื่อตอบรับโจทย์ของอุตสาหกรรมในระดับโลก และกลายเป็นบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นทางด้านการจัดการทางทรัพย์สินทางปัญญาในระบสากล"Innovative Extraction Machine Revolutionizes Plant-Based Extract Production for the Cosmetic and functional food Industry by Dr. Davids Makararpong.

Dr. Davids Makararpong succeeded in developing an innovative extraction machine with a short wavelength light spectrum in a closed system. This achievement earned him the Special Prize, a prestigious award from the Korea Invention Promotion Association in South Korea, at "The 48th International Exhibition of Inventions Geneva."

Additionally, he was awarded a Silver and Bronze Medal in the Class Q category, which encompasses Paramedical, Health, Hygiene, Cosmetic, and Food. This category featured over 1,000 entries from 40 countries at the international level.

The technology behind this achievement, called Extraction by PASS+, was initially developed by Dr. Davids Makararpong during his Ph.D. studies at Chulalongkorn University in 2017. Over time, he further enhanced the technology, resulting in the world's first continuous-flow extraction machine utilizing a closed system and a short wavelength light spectrum. This breakthrough brings novelty to the industry.

The extraction process facilitated by Extraction by PASS+ can extract vital substances from plant and herb groups, resulting in an increase of biologically active compounds by 20-70%, depending on the raw material being used. This is an improvement over the original extraction process employed in extract production.

Dr. Davids Makararpong and his team of researchers were granted funding from the National Research Council of Thailand (NRCT), under the Ministry of Higher Education, Science, Research, and Innovation for Thai researchers in the 2022 fiscal year. This financial support allowed them to develop their knowledge further and create the world's first continuous-flow light spectrum extraction machine. They achieved this by determining the concentration of light energy through precise measurements using Spectro radiometric technology at the National Institute of Metrology. By employing this data, they were able to calculate the necessary equation to establish a closed system within the innovative Extraction by PASS+ method.

The ultimate goal of Dr. Davids Makararpong and his research team is to continue advancing the Extraction by PASS+ innovation, transforming Thailand's agricultural raw materials and herbs into high-value extracts that can cater to the global industry's demands. They aspire to become a company that focuses on managing intellectual property within the international system.