วุฒิสภาประชุม 23 พ.ค.ให้ความเห็นชอบกรรมการ ป.ป.ช. -คตง.

2023-05-10 14:33:51

วุฒิสภาประชุม 23 พ.ค.ให้ความเห็นชอบกรรมการ ป.ป.ช. -คตง.

Advertisement

วุฒิสภาจ่อประชุมสมัยวิสามัญ 23 พ.ค. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการ ป.ป.ช. -คตง.

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.66 นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว. ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า ภายหลังมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2566 เพื่อให้วุฒิสภาประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้บุคคลตำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ มาตรา 126 (2) ว่า สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 66 ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่วุฒิสภาต้องประชุมเพื่อทำหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ นายสถาพร วิสาพรหม ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนนายณรงค์ รัฐอมฤต ที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากปัจจุบันมีกรรมการ ป.ป.ช. เหลืออยู่เพียง 6 คน ว่างลง 3 คน และจะพ้นจากตำแหน่งอีก 2 คน ในเดือน ก.ย. 66 จึงอาจส่งผลให้กรรมการ ป.ป.ช. เหลืออยู่ไม่ถึง 5 คน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติได้ จึงเห็นควรกราบเรียนประธานวุฒิสภาพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อให้วุฒิสภาประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าว รวมถึงให้ความเห็นชอบ น.ส.ศิลักษณ์ ปั้นน่วม ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ในคราวเดียวกันด้วย

นายคำนูณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (นายชาย นครชัย) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายพศวัจน์ กนกนาก) และกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) รวม 3 คณะ คณะละ 15 คนอีกด้วย โดยคาดว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาจะมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) ในวันที่ 23 พ.ค.66