การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

2023-05-06 22:00:45

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

Advertisement

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชาสัมพันธ์แนวทางในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66  และวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค.66 สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ช่วงก่อนเลือกตั้ง คือวันที่ 7 – 13 พ.ค.66 และหลังเลือกตั้ง คือวันที่ 15 – 21 พ.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางในการดำเนินการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ดังนี้  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้แจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ส. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัว   ประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยตนเอง หรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote 

เหตุอันสมควรที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ดังนี้

(1) มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล

(2) เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(3) เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

(4) เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิได้แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

(5) มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร

(6) มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ได้รับการแจ้งเหตุแล้วเห็นว่าเหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ให้แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งว่าเหตุที่แจ้งนั้นมิใช่เหตุผลอันสมควร มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง และให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาคำร้องให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้อง   ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสอบถามสายด่วน 1444