"สุดารัตน์"หาเสียงช่วย "ชวลิต" ลั่น "ไทยสร้างไทย"เป็นรัฐบาลสินค้าเกษตราคาดี

2023-05-05 22:23:03

"สุดารัตน์"หาเสียงช่วย "ชวลิต" ลั่น "ไทยสร้างไทย"เป็นรัฐบาลสินค้าเกษตราคาดี

Advertisement

"สุดารัตน์"หาเสียงนครพนมช่วย "ชวลิต"  ลั่น "ไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาล สินค้าเกษตราคาดี  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ


เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 ที่ จ.นครพนม คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย เปิดเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครพนม เขต 4  หมายเลข 5 พรรคไทยสร้างไทย 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ภาคอีสานเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากที่สุด พี่น้องขยันทำมาหากินที่สุด อดทน และซื่อสัตย์ที่สุด แต่กลับยากจนและยังขาดโอกาส โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกร ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบายอีสานมั่งคั่ง โดยจะนำเทคโนโลยี และองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้เกิดการทำเกษตรสมัยใหม่ จะส่งเสริมให้เกษตรกร สามารถแปรรูปขายสินค้าเกษตรได้เอง ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดราคาขายได้ด้วยตัวเอง เช่น ข้าว รัฐบาลพรรคไทยสร้างไทย จะสนับสนุนให้เกษตรกร เกิดการรวมตัวกัน ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้เสนอกฎหมาย การรวมตัว ของคนตัวเล็ก ซึ่งหมายถึงพี่น้องเกษตรกร เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้ว


นอกจากนี้ จะสนับสนุนเงินทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยผ่อนปรนในระยะยาว สนับสนุนเครื่องไม้ เครื่องมือเครื่องสีข้าว เครื่องอบข้าว เครื่องบรรจุข้าว ยุ้งฉางและห้องเย็น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร เปลี่ยนจากการขายข้าวเปลือกมาขายข้าวสารด้วยตนเอง โดยรัฐมีหน้าที่ เป็นผู้รับซื้อและผู้ขายให้ และรัฐจะจัดการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร โดย กลไกของศูนย์ เกษตรเศรษฐกิจ ซึ่งจะมีอยู่ในทุกจังหวัด จากกลไกการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดนั้นจะช่วยให้เกษตรกรสามารถเก็บข้าวไว้ได้นานขึ้นจะเพิ่มมูลค่าของผลผลิตข้าวได้มากขึ้น จากเดิมที่เคยขายข้าวเปลือก ได้กิโลกรัมละ 7 บาท เมื่อเปลี่ยนรูปแบบการผลิต และหันมาขายข้าวสาร จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกือบ 4 เท่าตัว หรือ ตันละประมาณ 25,000 บาท ตามที่ รัฐบาลไทยสร้างไทย ได้ประกาศไปว่า เมื่อพรรคไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาล สินค้าเกษตรจะต้องราคาดี  ข้าวหอมมะลิ จะต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมจังหวัด 13,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 14,000 บาทต่อตัน ข้าวสารขาว 11,000 บาทต่อตัน ส่วนราคาพืชผลอื่น มันสำปะหลัง 3 บาทต่อ กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 8 บาทต่อ กก. ยางพารา 60 บาทต่อ กก. ยางก้อนถ้วย 45 บาทต่อ กก. ปาล์มน้ำมัน 5 บาท ต่อ กก. อ้อยโรงงาน 1,000 บาท ต่อ ตัน และจะมีการปรับโครงสร้างการผลิต บริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกพืชเกษตร (Zoning) โดยปรับระบบการใช้ที่ดินเพื่อผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับอุปสงค์ – อุปทาน  เพื่อยกระดับราคา เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงการกักเก็บน้ำตามลำน้ำ ซึ่งจะมีโครงการ ขุดบ่อน้ำ 1 ล้านบ่อ ขุดน้ำบาดาล 1 แสนบ่อ วางระบบผันน้ำ โขง-เลย-ชี-มูล แม่น้ำสายสำคัญอื่น และจาก สปป. ลาว มาเติม ในยามที่ขาดน้ำ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและมีคุณภาพทุกหมู่บ้าน