SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน คำตอบเด็กพิเศษ

2023-05-06 08:00:43

SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน คำตอบเด็กพิเศษ

Advertisement

SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน คำตอบเด็กพิเศษการจำกัดศักยภาพของ “เด็กพิเศษ” นอกจากจะไม่เป็นการส่งเสริมให้เขาอยู่ร่วมสังคมปกติแล้ว ยังเป็นการด้อยค่า และจำกัดความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ ของเด็กอย่างน่าเสียดาย การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจ และช่วยเหลือให้ถูกจุด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
อาการผิดปกติต่าง ๆ จากสภาวะป่วยของเด็กพิเศษ โดยเฉพาะปัญหาทางการเรียนรู้ หรือ LD และสมาธิสั้น หรือ ADHD กระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า เด็ก LD กว่าสี่แสนคนทั่วประเทศ ที่มีปัญหาด้านการอ่านออกเขียนได้ และส่งผลในการพัฒนา แต่ก็มีบางคนที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปได้

จากข้อมูลพบว่า สภาวะป่วยของเด็กพิเศษ เกิดเป็นอาการได้หลายอย่าง เช่น เด็กที่ต่อต้านส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มเด็กเล็ก แต่ในช่วงวัยรุ่น ก็จะเป็นเรื่องของ อารมณ์ เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล ก้าวร้าว

ซึ่งนอกจากการการวินิจฉัยจากหมอแล้ว ครูที่โรงเรียนก็ต้องช่วยสังเกตอาการ พร้อมกับทำ IQ Test การทดสอบด้านการอ่าน –การเขียน เพื่อที่จะรู้ว่าเด็กไม่ชอบเรียนด้านไหน หรือเรียนช้า ครูก็จะช่วยฝึกให้เขากล้าที่จะเรียนมากขึ้น พร้อมกันนี้ครูต้องสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อที่จะให้เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

เพราะครอบครัวมีผลอย่างมาก เด็กจะโตขึ้นมาเป็นคนที่มีภาวะอารมณ์ค่อนข้างมั่นคง มาจากครอบครัวที่เข้าใจ ยิ่งบ้านไหนหาช่องทางเสริมทักษะต่อเนื่อง อย่างเล่นกีฬา ดนตรี ศิลปะ หรือเข้าค่ายในช่วงปิดเทอม จะยิ่งทำให้เด็กมีความกล้า และเอาตัวรอดได้ ยิ่งไปกว่านั้น บางทีเราอาจพบข้อเด่นของเด็กมาอีกด้วยติดตาม SOME ONE หนึ่งในหลาย ตอน คำตอบเด็กพิเศษ ได้ทาง Facebook และ YouTube : สารคดี SOME ONE หนึ่งในหลาย