เด้ง 5 ข้าราชการเซ่นปมบ่อนกลางเมืองสุราษฎร์

2023-05-05 21:06:02

เด้ง 5 ข้าราชการเซ่นปมบ่อนกลางเมืองสุราษฎร์

Advertisement

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งเด้ง 5 ข้าราชการเซ่นปมบุกจับบ่อนกลางเมืองสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.66 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง (ปค.) ลงนามคำสั่ง กรมการปกครอง ที่ 817/2566 เรื่อง ให้ข้าราชการช่วยราชการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จึงให้ข้าราชการช่วยราชการ จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 3. นายสุกิจ มีพริ้ง นายอำเภอท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 4. ว่าที่ พ.ต.ทินกร ทองสินธุ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครอง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ 5. นายสิทธิพร หมั่นไชย ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครอง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม ได้ให้ข้าราชการทั้ง 5 คน ช่วยราชการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่วานนี้ (4 พ.ค.) ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำกำลังพนักงานฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กว่า 30 นาย เข้าจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งสามารถจับกุมนักพนันได้ร่วม 100 กว่าราย