นายกฯเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวง

2023-05-05 09:19:58

นายกฯเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวง

Advertisement

นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 4 พ.ค.66  ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.66 ตามลำดับพิธีการ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ และถวายคำนับอีก 1 ครั้ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคลที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงพระเมตตาทำนุบำรุงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยพระวิริยอุตสาหะ เพื่อความผาสุกของปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศ สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานอารักขาแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่และน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชา และพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา อีกทั้งพระราชทานแนวทางการดำรงชีวิตแก่พสกนิกรซึ่งก่อให้เกิดขวัญกำลังใจและสติปัญญาในการก้าวผ่านพ้นทุกข์ภัยต่าง ๆ พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ประทับตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าตลอดไป

ในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกรตราบกาลนิรันดร

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ต่อจากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง แล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา 2 จบ เสร็จพิธี