รร.มอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิตหวังมุ่งมั่นศึกษาในระดับสูงขึ้น (มีคลิป)

2023-03-13 16:18:25

รร.มอบวุฒิบัตรยุวบัณฑิตหวังมุ่งมั่นศึกษาในระดับสูงขึ้น (มีคลิป)

Advertisement

รร.เซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ยุวบัณฑิต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ปลูกฝังความสำเร็จตั้งแต่วัยเยาว์

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.66 ที่หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ยุวบัณฑิตที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 หรือบัณฑิตน้อย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู ผู้จัดงาน และผู้ปกครองเข้าร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับบุตรหลานจำนวนมาก


บาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้าง ให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เติบโตเป็นพลเมืองที่ดี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับยุวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3 จำนวน 153 คน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 รุ่นที่ 32 จำนวน 203 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่นที่ จำนวน 14 คน


บาทหลวงทินกร กล่าวต่อว่า แม้ว่าความสำเร็จเหล่านี้จะยังไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต แต่ถือว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จที่เราต้องภาคภูมิใจ ตลอดหลายปีที่ลูกๆนักเรียนได้ใช้ชีวิตศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ คงได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีความรู้ และคุณธรรม ดังปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่ว่า “คุณธรรมนำความรู้”

อย่างไรก็ตามอยากฝากเป็นข้อคิดสำหรับลูกๆนักเรียนทุกคนคือ การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ได้นั้น จะต้องผ่านกับสิ่งท้าทายและความยากลำบากมากมาย เมื่อล้มขอให้ลุกขึ้นเสมอ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเพียรพยายาม โดยไม่ท้อถอย ต้องจดจ่อ ทุ่มเท มีแรงบันดาลใจกับสิ่งที่อยากทำและอยากจะเป็น สุดท้ายแม้อาจมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกัน แต่เป้าหมายหนึ่งที่จะต้องเป็นเหมือนกัน คือ การเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และการเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองสืบไป