"เรืองไกร"จี้ "นายกฯ-ครม." ตรวจสอบสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว

2023-03-12 12:25:37

"เรืองไกร"จี้  "นายกฯ-ครม." ตรวจสอบสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียว

Advertisement

"เรืองไกร"ร้อง "นายกฯ-ครม." ตรวจสอบสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลัง ป.ป.ช. มีมติแจ้งข้อกล่าวหา  13 ราย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เปิดเผยว่า วันนี้ตนไปส่งหนังสือด่วนที่สุดทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบคอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน หรือไม่ เนื่อจากเมื่อวันที่ 11 มี. ค66 ปรากฏข่าวในเว็บไซต์สื่อมวลชนต่าง ๆ มีการนำเสนอสำเนาเอกสาร ป.ป.ช. ที่ระบุข้อความไว้ส่วนหนึ่งว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์คณะไต่สวน ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 มีมติอนุมัติให้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 13 ราย”  

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากข่าวดังกล่าวซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ดังนั้น จึงเหตุมีที่ต้องขอให้นายกรัฐมนตรี และ ครม.ตรวจสอบ รถไฟฟ้าสายสีเขียว โครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2562 แต่โครงการดังกล่าวยังมีข้อโต้แย้งจากกระทรวงคมนาคมหลายครั้งว่า เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบคอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ก.พ.65 หรือไม่    เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว เข้าข่ายเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค ตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ข้อ 3 (2) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี และข้อ 11 ระบุว่า ให้กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับกิจการรถราง ด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า โครงการดังกล่าว อาจไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58

นายเรืองไกร กล่าวด้วยว่า ด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรขอให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตรวจสอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ในส่วนโครงการส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการส่วนต่อขยายที่ 2 ว่า  1.โครงการดังกล่าว เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รอบคอบ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 ก.พ.65 หรือไม่ 2.โครงการดังกล่าว ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานจากรัฐมนตรี ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 โดยถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ 3.โครงการดังกล่าว มีเหตุต้องยุติการดำเนินการดังกล่าวตามความในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 ข้อ 4 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีการทำสัญญาหรือนิติกรรมใด ๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ และมีผลให้สัญญานิติกรรมใด ๆ รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ เป็นโมฆะ หรือไม่ 5.โครงการดังกล่าว มีเจ้าพนักงานของรัฐ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใด รวมทั้งเอกชนรายใด ร่วมกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2562 มติครม.ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ และ6.โครงการดังกล่าว มีการก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ และขัดต่อวินัยการเงินการคลังของรัฐ หรือไม่