ซูเปอร์โพลเผย "ปชป.-จุรินทร์" ยังอยู๋ในใจ ปชช.

2023-03-12 11:19:40

ซูเปอร์โพลเผย "ปชป.-จุรินทร์" ยังอยู๋ในใจ ปชช.

Advertisement

ซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจ "ปชป.-จุรินทร์" ยังอยู๋ในใจ ปชช. ชี้ยึดมั่นหลักการ มีจุดยืน มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจ เรื่อง "จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในใจประชาชน" กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,102 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 5 – 10 มีนาคม พ.ศ.2566 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนจากขนาดตัวอย่างบวกลบร้อยละ 5 ในช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.6 ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้ง ในขณะที่ร้อยละ 15.4 ระบุอย่างเดิมดีอยู่แล้ว

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 81.5 เชื่อมั่นว่า นายชวน หลีกภัย จะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ ในขณะที่ ร้อยละ 62.5 เชื่อมั่นว่า นายบัญญัติ บรรทัดฐาน จะช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.5 เชื่อมั่นว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รวมพลังกับ นายชวน หลีกภัยและนายบัญญัติ บรรทัดฐาน จะช่วยพาพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นรัฐบาลอีกหลังการเลือกตั้ง และร้อยละ 80.9 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือประกันรายได้เกษตรกร พืชเศรษฐกิจ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.6 ระบุพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจ เป็นพรรคเก่าแก่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 62.3 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือผลงานกระทรวงพาณิชย์ ส่งออกการค้าระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้ประเทศและประชาชน และร้อยละ 61.5 ระบุ ผลงานเด่นของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ คือการค้าชายแดน ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อสอบถามถึงบุคลิกภาพของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 75.2 ระบุยึดมั่นหลักการ มีจุดยืน มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ร้อยละ 68.9 ระบุ ความเป็นสุภาพบุรุษ ร้อยละ 64.4 ระบุเป็นมิตร ใจดี ยิ้มแย้ม ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ร้อยละ 63.9 ระบุ ทำงานจริง มีผลงาน เข้าถึงประชาชน และร้อยละ 53.6 ระบุ ทันสมัย ปรับตัวเข้าสมัยคนรุ่นใหม่

รายงานของสำนักวิจัยซูเปอร์โพล ระบุด้วยว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์และหัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ยังคงอยู่ในใจของประชาชนส่วนใหญ่และได้รับแรงสนับสนุนจากอดีตผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีและนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ยิ่งทำให้กระแสความนิยมของประชาชนต่อพรรคประชาธิปัตย์พุ่งสูงโดดเด่นขึ้นจากที่เคยสำรวจพบในปีที่แล้วที่เคยสำรวจการรับรู้ความพอใจของประชาชนต่อผลงานของหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์เรื่องการประกันรายได้เกษตรกร พืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์ม และมันสำปะหลัง อยู่ที่ร้อยละ 60 กว่า ขึ้นมาอยู่ที่กว่าร้อยละ 80 เป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังได้รับคะแนนนิยมกลับมาเพิ่มสูงขึ้นในการสำรวจครั้งนี้