"หมอสุกิจ" โชว์ผลงานสภาฯ ประชุม 224 ครั้ง ผ่าน ก.ม. 50 ฉบับ

2023-03-09 20:56:06

 "หมอสุกิจ" โชว์ผลงานสภาฯ ประชุม 224 ครั้ง ผ่าน ก.ม. 50 ฉบับ

Advertisement

"หมอสุกิจ" โชว์ผลงานสภาฯ  นัดประชุม 224 ครั้ง ผ่าน ก.ม. 50 ฉบับ ประชาชนตื่นตัวร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย 8 ร่าง

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.66 ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงสรุปผลงานด้านการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 62 - 28 ก.พ.66 ว่า มีการประชุมทั้งสิ้น 224 ครั้ง แบ่งเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวน 50 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วและรอพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 จำนวน 11 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 3 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 63 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่รอบรรจุระเบียบวาระ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพ.ร.บ.ตามมาตรา 77 จำนวน 10 ฉบับ และร่างพ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรี พิจารณาให้คำรับรองจำนวน 37 ฉบับ

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของสภาชุดนี้ถือว่าประชาชนให้ความร่วมมือและมีความตื่นตัวมาก โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มีจำนวน 8 ฉบับ ซึ่งรัฐสภามีมติไม่รับหลักการ จำนวน 4 ฉบับ และอยู่ระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำนวน 4 ฉบับ ร่างพ.ร.บ.ที่เสนอตามหมวด 3 หรือหมวด 5 ของรัฐธรรมนูญจำนวน 79 ฉบับ การพิจารณาพระราชกำหนดได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาจำนวน 12 ฉบับ

นพ.สุกิจ กล่าวว่า ขณะที่ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 5 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาญัตติแบ่งออกเป็นญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วจำนวน 325 ญัตติญัตติที่ บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณาของสภาจำนวน 201 ญัตติ สำหรับญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วจำนวน 4 ครั้ง ส่วนญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะตามมาตรา 151 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วจำนวน 4 ครั้ง

นพ.สุกิจ กล่าวว่า ขณะที่การพิจารณารายงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญ มีรายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วได้พิจารณาไปจำนวน 39 เรื่อง การพิจารณารับทราบรายงานของหน่วยงานราชการต่างๆ ตามกฏหมายมีการรับทราบแล้วจำนวน 191 เรื่อง สำหรับการพิจารณากระทู้แบ่งเป็น กระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประธานอนุญาตให้ถามจำนวน 245 กระทู้ ซึ่งมีรัฐมนตรีมาตอบกระทู้แล้วจำนวน 190 กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอตอบในที่ประชุมสภา ประธานอนุญาตให้ถามจำนวน 577 กระทู้ และมีรัฐมนตรีตอบแล้วจำนวน 203 กระทู้ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษาประธานอนุญาตให้ถามจำนวน 552 กระทู้มีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วจำนวน 347 กระทู้ ส่วนกระทู้ถามแยกเฉพาะประธานอนุญาตให้ถามจำนวน 508 กระทู้ มีรัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบแล้วจำนวน 284 กระทู้ ด้านการขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม มีจำนวนข้อหารือ 11,338 ข้อ ทั้งนี้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ติดตามนำเสนอข่าวของรัฐสภามาโดยตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งถือเป็นการให้ความสำคัญทางด้านการนำเสนอข่าวของกฎหมายนิติบัญญัติในประเทศ