เลขาธิการ สปส. ประธานเอ็มโอยู รพ. 35 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกันตน

2023-03-08 21:00:41

เลขาธิการ สปส. ประธานเอ็มโอยู รพ. 35 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกันตน

Advertisement

เลขาธิการ สปส. ประธานเอ็มโอยู รพ. 35 แห่ง เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาในระบบประกันสังคม

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.6 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานในพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งผู้บริหารสถานพยาบาลทั้ง 35 แห่ง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กทม.

นายบุญสงค์  กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลและเข้าถึงการให้บริการ รักษาทางการแพทย์ของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน นายสุชาติ ชมกลิ่น  รมว.แรงงาน ได้มอบนโยบายในเรื่องการจัดการและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงการรักษาจากสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมให้มากที่สุด โดยให้สำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกันตน และมีภารกิจสำคัญในการพัฒนาระบบบริการ ทางการแพทย์อย่างเป็นเลิศเสมอมา ดำเนินการจัดทำ “โครงการให้บริการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม” เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ป่วยและมีความจำเป็น ต้องเข้ารักษา ด้วยการผ่าตัด หรือทำหัตถการ นำร่องในกลุ่มโรคที่มีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษามากที่สุด สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระบบประกันสังคม เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื้น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตนสามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วและดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด นำร่อง ในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม, ก้อนเนื้อที่มดลูก, โรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหัวใจและหลอดเลือด ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.66 แล้วจำนวน 10 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.66 มีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับการ ทำหัตถการแล้ว จำนวน 692 ราย ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดี ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิต ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษา อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยคลอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการพิจารณาสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมโดยมีสถานพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด จำนวน 35 แห่ง พร้อมให้บริการรักษา ให้กับผู้ประกันตนตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีดังนี้

สถานพยาบาลให้บริการรักษาด้านหัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 13 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเพชรเวช กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลไทยนครินทร์ กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพ, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี อยุธยา, โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด นนทบุรี, โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ เชียงราย,

สถานพยาบาลให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์รามคำแหง กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี

สถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดนิ่วในไตและถุงน้ำดี จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี อยุธยา, โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี, โรงพยาบาลเกษมราฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี, โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ, โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี, โรงพยาบาลเอกชล 2 ชลบุรี, โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน, โรงพยาบาลร่มฉัตร นครสวรรค์, โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย, โรงพยาบาลเทพปัญญา เชียงใหม่, โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

สถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดมะเร็งเต้านม จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ ประชาชื่น กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี ปทุมธานี, โรงพยาบาลบางปะกอก 3 สมุทรปราการ, โรงพยาบาลหนองคาย หนองคาย, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่

สถานพยาบาลให้บริการผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูก จำนวน 16 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี อยุธยา, โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี, โรงพยาบาลเอกชล 2 ชลบุรี, โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล ลำพูน, สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่, โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย สมุทรสาคร, โรงพยาบาลกรุงไทย นนทบุรี, โรงพยาบาลราชธานี โรจนะ อยุธยา, โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ สมุทรปราการ, โรงพยาบาลเกษมราษฎ์ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการ ทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลง โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการแต่อย่างใด สำหรับระยะเวลาดำเนินการถึง 30 มิ.ย.66 ทั้งนี้ เมื่อดำเนินโครงการแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ประกันตนต่อไป สำนักงานประกันสังคม ยังคงมุ่งมั่น และทุ่มเทการทำงาน โดยยึดหลักการดำเนินงาน ภายใต้แนวทางของรัฐบาล และ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ด้านการให้บริการทางการแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำ โดยบูรณาการงานด้านบริการทางการแพทย์อย่างเหมาะสม เท่าเทียม มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน