รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมใน รร.แห่งแรก

2023-03-06 20:32:27

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมใน รร.แห่งแรก

Advertisement

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก พร้อมหนุนครู นักเรียน เป็น CM ช่วยดูแลผู้ประสบปัญหารายกรณี

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 66 นายจุติ ไกรฤกษ์  รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตทวีวัฒนา  กทม. ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมในโรงเรียนแห่งแรก เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสวัสดิการสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างครอบคลุมในทุกมิติสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ด้วยการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จากการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่มีเด็กและผู้สูงอายุประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์และเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก (กรณีสงเคราะห์รายบุคคล) ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวง พม. พร้อมคณะผู้บริหาร นายชยชัย แสงอินทร์ รอง ผวจ.นครปฐม ว่าที่ ร.ต.สุริยัน จันทรา  ผอ.รพ. ผู้แทนหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วม

นายจุติ กล่าวต่อว่า เป้าหมายของการเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ มีเป้าหมายหลักคือทำให้ประชาชนเป็นสุข ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการตั้งศูนย์ฯ ในโรงเรียนนั้น สามารถตอบหลายโจทย์ อาทิ ความปลอดภัยในโรงเรียน การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน และการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งการสร้างทักษะและภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนมีความพร้อมในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนแห่งนี้ มี 17 ชุมชนล้อมรอบ และมีประชาชนเกือบ 30,000 คน ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมี กทม. เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหา ปลัดกระทรวง พม. เป็นพี่เลี้ยงด้วยตนเอง ครูเป็น CM (Case Manager) คอยดูแลรายกรณีที่มีมากถึงร้อยละ 40 ของครูทั้งหมด ประธานชุมชนที่เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนฯ และ อพม. ในชุมชน อีกทั้งนักเรียนจะตั้งกลุ่มไลน์ที่มีสมาชิกทั้งหมด 2,000 คน ทำให้เวลามีปัญหาเดือดร้อน จะได้แก้ไขอย่างรวดเร็ว

นายจุติ กล่าวอีกว่า ถ้าศูนย์แห่งนี้ทำได้ดีแล้ว  พม. จะขยายผลไปทำที่โรงเรียนอื่นต่อไป ซึ่งองค์ประกอบความสำเร็จจากโรงเรียนแห่งนี้ คือ นักเรียนมีความพร้อมมาก มีความรัก ความปรารถนาดีต่อชุมชน และเด็กทุกคนอยากมีส่วนร่วม อยากมีอนาคตที่ดี ซึ่งเราไม่ได้คิดว่า ต้องสร้างนักเรียนเหรียญทอง แต่จะสร้างนักเรียนดี คนดี จาก 17 ชุมชุน ให้ได้ ถึงแม้ว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมตั้งอยู่ในโรงเรียนที่จะปิดในวันหยุด แต่ขอให้คิดว่าโทรศัพท์มือถือ และ อพม. ที่กระจายอยู่ทุกชุมชน รวมทั้งนักเรียนอีก 2000 คน จะเป็นอาสาสมัครที่คอยรับฟังปัญหาต่างๆ และทำงานทุกวัน 24 ชั่วโมง เพราะเป็นปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวและชุมชนของตัวเองที่ต้องให้ความสำคัญ อีกทั้งจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้าทุกเดือน

นายจุติ กล่าวด้วยว่า งานวันนี้ ยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะการจัดการรายกรณี (Case Management : CM) และการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 58 คน เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ จำนวน 50 คน เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จำนวน 10 ราย และถุงกำลังใจที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 30 ถุง นอกจากนี้ มีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ “ขนมปลากริม ฟักทองมันม่วงมะพร้าวอ่อน