นายกฯลุย "อุดรธานี-หนองบัวลำ"ลั่นทำทุกอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด

2023-03-02 21:30:02

นายกฯลุย "อุดรธานี-หนองบัวลำ"ลั่นทำทุกอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด

Advertisement

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ "อุดรธานี-หนองบัวลำ"  ยันจะทำทุกอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด  ชมความสำเร็จโครงการ “หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด”   ชูขยายผลไปยังทุกจังหวัด ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืนครบวงจรตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 2 มี.ค.66  ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของท้องถิ่น ทิศทางการกระจายอำนาจ รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 5,000 คนจากทั่วประเทศ เข้าร่วม

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ และขอขอบคุณผู้บริหาร อบต. ทั่วประเทศทุกท่านที่ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ทำหน้าที่สะท้อนปัญหาระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจน นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และโครงการต่าง ๆ ไปสู่ท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ สร้างประโยชน์สุขให้ทุกชุมชนทั่วประเทศตลอดมา ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งเดินหน้ากระจายความเจริญในทุกมิติ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศอย่างทั่วถึง ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อเป็นการวางรากฐานให้ประเทศไทยและท้องถิ่นไทยสามารถสร้างโอกาสให้แก่พื้นที่ตนเองได้อย่างยั่งยืน  รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ต่าง ๆ ได้ผลักดันการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นไทยทุกแห่งมีเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เข้มแข็งและมีสังคมที่น่าอยู่ ทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจใหม่และยกระดับรายได้ของพี่น้องในพื้นที่ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียม


นายกรัฐมนตรีย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นไทยมาโดยตลอด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และยังรวมถึงภาคเอกชน ที่เป็นภาคีสาคัญของภาครัฐเสมอมา พร้อมชื่นชมชาวท้องถิ่น ผู้บริหาร อบต. ทุกแห่งทั่วประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ที่เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญในระดับพื้นที่ ผลักดันการดำเนินงานของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งขอฝากให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยกันแก้ไขปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5 และหวังให้ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้รับ และจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานระหว่างกัน นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการตามบริบทพื้นที่ของตนเอง นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน องค์กรท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 

ต่อมาเวลา 12.30 น. ณ อาคารโรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พล.อ.ประยุทธ์ พบปะกับพี่น้องประชาชน จ.อุดรธานีที่มาให้กำลังใจ และขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ สู้โควิดให้พี่น้องเกษตรกร

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า  จ.อุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่เข้มแข็ง ขอให้ทุกคนเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เตรียมร่างกายให้แข็งแรง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุ ส่วนหนึ่งมาจากการดูแลด้านสวัสดิการ การเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกคนที่มาให้การต้อนรับ ขอให้ทุกคนมีกำลังใจ อย่าคิดว่าตัวเองเป็นรากหญ้า เพราะทุกคนคือรากแก้ว เป็นรากฐานที่สำคัญของประเทศ ต้องทำให้รากฐานเข้มแข็ง ทำให้ทุกคนมีความสุข มีรายได้เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งวิกฤติและโอกาส ต้องใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ เป็นคนไทยที่ดี ขอให้รักสามัคคีไม่ทะเลาะเบาะแว้ง รัฐบาลจะดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ จะไม่เลือกปฏิบัติ วันนี้เอาหัวใจมาฝากในนามนายกรัฐมนตรี ต้องรักนายกฯ ทุกคน เพราะนายกฯ ทุกคนทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศ

จากนั้น เวลา 14.00 น.  นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.หนองบัวลำภู ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน (หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง  จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ต.ค.65 ที่เห็นชอบมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรมต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยกำหนดให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นต้นแบบ “หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด” ภายใต้การใช้มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนยั่งยืน ที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม ส่งผลการดำเนินโครงการฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายสามารถคืนคนดีสู่สังคมได้ในที่สุด โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร  ผวจ.หนองบัวลำภู พล.ต.ต.พงษ์พิพัฒน์ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายภิญโญ โฆสิต ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค 4 นายดนัยโชค บุญโสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด และประชาชนให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชมวิดีทัศน์ฯ และรับฟังรายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาส ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.) (แปลงเลขที่ 26 ระวาง 5443lll9806) สำหรับใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

นายกรัฐมนตรี กล่าวรู้สึกยินดีที่ได้กลับมายืนตรงนี้อีกครั้งด้วยความรำลึกถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อตุลาคม 2565 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในความสูญเสียและความสะเทือนใจครั้งใหญ่ของคนไทยทุกคน จะเห็นได้ว่ายาเสพติดเป็นส่วนประกอบของความรุนแรง และทำให้ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้เสพ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นขอให้ทุกคนระลึกถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่เสด็จมาเยี่ยมเยียนและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่พวกเราทุกคน วันนี้เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านไปประมาณ 3 เดือนแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ สู่ระดับชุมชน ทั้งการปราบปราม ป้องกันและฟื้นฟู ค้นหาผู้เสพ เข้าสู่กระบวนการบำบัด ซึ่งปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติมาโดยตลอด ที่ผ่านมารัฐบาลได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลง หรือหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย โดยต้องบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ รวมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้าน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังกำชับหน่วยงานให้เพิ่มความเข้มในการดำเนินการ และเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดออนไลน์ การสกัดกั้นยาเสพติดจากแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลยานพาหนะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกเส้นทาง ทำการสืบสวนขยายผลไปยังเครือข่ายหรือขบวนการที่กระทำความผิด เน้นการควบคุม การนำเข้า การส่งออกสารเคมีตั้งต้นที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติด ให้เร่งติดตาม สืบสวนขยายผล และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยว พัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด จะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก ทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำข้อมูลไปดำเนินการกวาดล้างยาเสพติด โดยทุกข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจัง ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นที่พึ่งของประชาชน ทำความดี ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ด้วย โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่า ตนเองไม่เคยทุจริต เพราะเป็นผู้นำของรัฐบาล พร้อมที่จะดูแลประชาชนให้มากที่สุด

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า จ.หนองบัวลำภูจะขยายการดำเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนออกไปจนครอบคลุมทั้งจังหวัด ก้าวไปสู่การเป็นจังหวัดต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด โดยขอให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถอดบทเรียนความสำเร็จของจังหวัดหนองบัวลำภู ไปดำเนินการในจังหวัดอื่น โดยสำนักงาน ป.ป.ส.พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการให้เพียงพอด้วย พร้อมชื่นชมทุกภาคส่วนที่ช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และทุ่มเททำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างเต็มที่ รวมถึง ความเมตตาของท่านเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีส่วนร่วมของ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือ “บวร” ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เราทุกคนคือคนไทยและลูกหลานของเราต้องไม่ติดยาเสพติด ความรักในครอบครัว สังคม ความอบอุ่น ความใกล้ชิดของพ่อแม่ สิ่งสำคัญคือแรงต้านของจิตใจของเด็กและเยาวชน ที่ผู้ปกครองต้องช่วยกันหาแนวทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป อีกทั้งนายกรัฐมนตรีขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด และหวังว่าทุกคนจะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เขารับการบำบัดนี้ สามารถกลับมามีที่ยืนในสังคม เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า และเป็นลูกหลานที่ดีในอ้อมกอดของครอบครัวอีกครั้ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู และทักทายประชาชนที่มาร่วมงานพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ กทม.