นายกฯประชุม ก.ต.ช. พิจารณาเลือก 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ

2023-02-10 07:55:41

นายกฯประชุม  ก.ต.ช. พิจารณาเลือก 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ

Advertisement

นายกฯประชุม  ก.ต.ช. พิจารณาเลือก 5 ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ.66 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 1/2566 โดยในการประชุมได้มีวาระในการพิจารณาเลือกรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 มาตรา 14 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ มีปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ รวมทั้งให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านพัฒนาองค์กร ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนภาคประชาชน ที่ได้รับการคัดเลือกมาจากกรรมการ โดยกำหนดให้ต้องดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิ ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน โดยที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ดังนี้

• ด้านยุทธศาสตร์  พล.ต.อ.ดร.ปิยะ อุทาโย

• ด้านกฎหมาย นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์

• ด้านพัฒนาองค์กร พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

• ด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศ.พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ

• ภาคประชาชน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา

ทั้งนี้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารราชการตำรวจ และกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และระเบียบแบบแผน โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี