นศ.ร้อง กมธ.กยศ.ค้านดอกเบี้้ย- เบี้ยปรับ

2022-12-08 18:28:17

นศ.ร้อง กมธ.กยศ.ค้านดอกเบี้้ย- เบี้ยปรับ

Advertisement

นักศึกษาร้อง กมธ.กยศ.ค้านดอกเบี้้ย- เบี้ยปรับ หลัง ส.ว.ผ่านวาระ 3 

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.65 ที่รัฐสภา นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม รองประธาน  กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คนที่ 1  พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รองประธาน กมธ.คนที่ 6 นายมานพ คีรีภูวดล โฆษก กมธ. พร้อมด้วย นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.พรรคเสรีรวมไทย และนายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.พรรคพลังปวงชนไทย ร่วมรับหนังสือจาก นายกิตติวัฒน์ อึ้งเจริญ ผู้แทนนักเรียนนักศึกษาที่กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และคณะ เรื่อง ขอคัดค้านการมีเบี้ยปรับ และดอกเบี้ยของกองทุนกู้ยืมทางการศึกษา

นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. ที่นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม เสนอ โดยไม่ให้คิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับล่าช้าเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ด้วยคะแนน 218 เสียง ซึ่งก่อนหน้านั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้างมากที่ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นร้อยละ 0.25 และในขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้รับการพิจารณาของวุฒิสภาพร้อมทั้ง  กมธ.วิสามัญของวุฒิสภาได้พิจารณา และได้จัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว โดยวุฒฒิสภามีข้อเสนอต่อร่าง พ.ร.บ. คือ ให้มีการเก็บดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ และในการลงมติเมื่อในวันที่ 6 ธ.ค. สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเห็นชอบให้คงไว้ซึ่งดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ซึ่งแย้งกับเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นด้วยกับการไม่เก็บดอกเบี้ย และเบี้ยปรับจึงขอแสดงจุดยืนว่าไม่เห็นด้วยต่อมติและความคิดเห็นของสมาชิกวุฒิสภา ที่ต้องการนำแนวคิดดอกเบี้ยกลับมาอีกครั้ง

นายอุบลศักดิ์ กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ในฐานะรองประธาน กมธ. จะดำเนินการไม่ให้มีเบี้ยปรับ ไม่มีคนค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา และในขั้นต่อไป เมื่อวุฒิสภา ยื่นเรื่องดังกล่าวมายังสภาผู้แทนราษฎร โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านจะยืนยันตามมติเดิมที่ ส.ส.มีมติผ่านร่างดังกล่าวไปแล้วนั้น และจะผลักดันให้มีการเรียนฟรี เพื่ออนาคตของประเทศต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กล่าวว่า  กมธ. ได้มีการพิจารณาจำนวน 23 ครั้ง โดยมีการพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้าน และได้ข้อสรุปว่า ไม่มีดอกเบี้ย ไม่มีเบี้ยปรับ รวมทั้งไม่มีผู้ค้ำประกัน เพื่อเป็นการส่งเสริม การศึกษาของเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศต่อไป