สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดตกหล่น ค้างจ่าย ทำคำของบกลางเพิ่ม

2022-12-07 01:00:00

สธ.แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดตกหล่น ค้างจ่าย  ทำคำของบกลางเพิ่ม

Advertisement

รองปลัด สธ. แจงค่าเสี่ยงภัยโควิดในส่วนเงินกู้เบิกจ่ายแล้ว 8,596 ล้าน  คิดเป็น 85% ส่วนงบกลางเบิกจ่าย  845 ล้านบาท คิดเป็น 97% เร่งรัดเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้น ส่วนกรณีตกหล่น ค้างจ่ายอีก 3 เดือน จะรวบรวมทำคำของบกลางเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ว่า หลังกระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดจากสำนักงบประมาณ ได้จัดสรรลงพื้นที่และมีการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากระบบ GFMIS วันที่ 1 ธ.ค.65 เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดจากแหล่งงบประมาณ 2 ส่วน คือ 1.งบเงินกู้ สำหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มบุคลากรวิชาชีพ จำนวนรวม 10,024,121,605.03 บาท เบิกจ่ายแล้ว 8,596,739,717.82 บาท คิดเป็น 85.76% คงเหลือ 1,427,381,887.21 บาท และ 2.งบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดในกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวนรวม 871,203,436 บาท เบิกจ่ายแล้ว 845,500,942.76 บาท คิดเป็น 97.04% คงเหลือ 25,702,493.24 บาท ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิดทั้ง 2 ส่วนจะเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว สำหรับบุคลากรสายวิชาชีพและสายสนับสนุนที่ตกหล่น รวมถึงที่ยังค้างจ่ายอีก 3 เดือน คือ ก.ค. - ก.ย. 65 และบุคลากรของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย จะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการของบกลางจากรัฐบาลมาจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า สำหรับขั้นตอนการเสนอของบกลางค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนั้น หลังวันที่ 6 ธ.ค.65 จะทบทวนและจัดทำรายละเอียดคำขอทั้งสายตรงและสายสนับสนุน และประสานหน่วยงานภายนอกสังกัดที่เคยเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเพื่อจัดทำคำของบกลาง จากนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะรวบรวมและเสนอคำของบกลางในภาพรวม และหารือแนวทางการเบิกจ่ายของ รพ.สต.ที่มีการถ่ายโอน เมื่อสำนักงบประมาณพิจารณาผ่านคณะรัฐมนตรีและอนุมัติจัดสรรแล้ว จะเริ่มดำเนินการเบิกจ่ายได้ โดยหน่วยงานส่วนภูมิภาค ให้เบิกเงินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมในสังกัด เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนหน่วยงานภายนอกสังกัด เบิกจ่ายจากกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข