ส.ว.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.กยศ. คงเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1 เปอร์เซ็นต์

2022-12-06 17:57:05

ส.ว.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.กยศ. คงเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1 เปอร์เซ็นต์

Advertisement

ส.ว.ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.กยศ. คงเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1 % พร้อมให้อำนาจกรรมการ กยศ. พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระดี

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 65 ที่รัฐสภาในการประชุมวุฒิสภา มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่...) พ.ศ.... วาระ2 และวาระ3 ซึ่งคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญ ที่มีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว. เป็นประธาน กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จ

โดยในการพิจารณาของ กมธ. ได้แก้ไข 8 มาตรา และ เพิ่มใหม่ 1 มาตรา ซึ่งเป็นข้อกำหนดให้ กรรมการ กยศ. ดำเนินการให้ผู้กู้ยืมเงินมีงานทำ อย่างไรก็ตามในการอภิปรายของ ส.ว. ในมาตราที่แก้ไข พบการโต้แย้งของส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติ จนทำให้ต้องแก้ปัญหาด้วยการพักการประชุม เพื่อให้ กมธ. และ ส.ว.ที่ติดใจได้ทำความเข้าใจก่อนที่จะนำเสนอเนื้อหาให้ที่ประชุมลงมติ เช่น มาตรา 9 แก้ไข มาตรา 19 ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของกรรมการ กยศ. ซึ่ง กมธ.เสียงข้างมากได้แก้ไข ใน (7) ให้อำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามมาตรา 44 วรรคสอง และวรรคสี่ ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มีประวัติชำระคืนกองทุนดีต่อเนื่องหรือชำระคืนกองทุน ครบถ้วน รวมถึง การผ่อนพันชำระเงินคืน ลดหย่อนหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ แปลงหนี้ใหม่

ทั้งนี้มีประเด็นที่ ส.ว. ต้องการให้เพิ่มความในวรรคแปด ของมาตรา 44 ว่าด้วย การยกเว้นหรือลดหย่อน ค่าปรับผิดนัดชำระหนี้เพื่อให้เกิดความครบถ้วน โดย กมธ.เสียงข้างมากได้ยินยอมตามการสงวนความเห็นของ ส.ว. นอกจากนั้นยังมีข้อความที่ กมธ.เพิ่มขึ้นใหม่ ในมาตราดังกล่าว ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ให้มีงานทำและชำระเงินคืนกองทุนได้ โดยให้ทำร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถานศึกษา ซึ่งส.ว.ที่สงวนคำแปรญัตติมองว่ายังไม่ครอบคลุม ทำให้ที่ประชุมต้องพักประชุม 10 นาที ก่อนจะแก้ปัญหาได้ลงตัว และลงมติตามที่มีการแก้ไข

นอกจากนั้นในประเด็น การเก็บดอกเบี้ยผู้กู้ ยังเป็นประเด็นที่ ส.ว. ถกเถียงกันโดยมีเสียงสนับสนุนให้กลับไปใช้ร่างที่ส.ส.เสนอ คือ ไม่มีดอกเบี้ย หรือ ลดอัตราดอกเบี้ยที่ กมธ.เสนอ คือ 1 % ต่อปี เป็น 0.25% ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในผลการลงมติ พบว่าเสียงข้างมาก 129 เสียง เห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยผู้กู้ 1% ต่อปี และเพิ่มข้อกำหนด คือ ห้ามคิดดอกเบี้ยทบต้น รวมถึงให้อำนาจกรรมการ  กยศ. พิจารณายกเว้นหรือลดหย่อนดอกเบี้ยให้ผู้กู้ที่มีประวัติชำระเงินกู้ดี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร และมีผู้ไม่เห็นด้วย 3 เสียง และงดออกเสียง 14 เสียง

เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระ2 เสร็จสิ้น จากนั้นลงมติวาระ 3 เห็นด้วย 143 เสียง ไม่เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับ กมธ.แก้ไขเพิ่มเติม และเห็นด้วยกับข้อสังเกตของ กมธ.