สมัครกรรมการ ป.ป.ช. 21 คน

2022-12-06 12:28:59

สมัครกรรมการ ป.ป.ช. 21 คน

Advertisement

ปิดรับสมัครกรรมการ ป.ป.ช.แทน 2 ตำแหน่งว่าง มีผู้สมัครรวม 21 คน 

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทน  พล.อ.บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ตามมาตรา 9 มาตรา 10 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวน 2 คน ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 5 ธ.ค.65 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นั้น

ภายหลังปิดการรับสมัครเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.นี้ปรากฏว่า มีผู้สมัครรวมจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ดังนี้ สรุปผลการรับสมัคร มีรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จานวน 21 คน ดังนี้ 1. นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล อายุ 64 ปี อดีตรอง ผอ.สำนักงบประมาณ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (6)) นายเนตร นาคสุข อายุ 67 ปี อดีตรองอัยการสูงสุด (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)) 3. นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์ อายุ 62 ปี ทนายความ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5) ) 4.นายนิวัตร เรทองพยุงศกัดิ์ อายุ 64ปี ทนายความ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)) 5. นายทองชัย ชวลติ พิเชฐ อายุ 60 ปี อดีต ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(2))

6.ว่าที่ร.ต.อำนวย อุปถัมภ์ อายุ 58 ปี ทนายความอิสระ(สมัครคณุสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(5)) 7. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ อายุ 62 ปี อดีตรอง ผอ.สำนักงบประมาณ(สมัครคุณสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(6)) หมายเหตุ:สมัครเข้ารับสรรหาแทนนายณรงค์ รัฐอมฤต ซึ่งจะพ้นจากตาแหน่งเนื่องจากครบ วาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี 8.พ.ต.อ.มนัส นครศรี อายุ 62 ปี อดีตรองผู้บังคับการ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)) 9.นายสมบัติ ธรธรรม อายุ 67 ปีทนายความที่ปรึกษากฎหมายอิสระ(สมคัรคุณสมบตัติามมาตรา9วรรคสอง(5)) 10. นายสถาพร วิสาพรหม อายุ 59 ปี รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)) 11.นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี อายุ65ปี อดีตรองประธานศาลฎีกา(สมัครคณุสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(1)) 12. นายณัฏฐพงศ์ สุวรรณพาณิชย์ อายุ 66 ปี อดีตอธิบดีอัยการคดีค้ามนุษย์ (สมัครคุณสมบัติ ตามมาตรา 9 วรรคสอง (1)) 13.นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ อายุ 62 ปี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (สมัครคุณสมบัตติ ามมาตรา 9 วรรคสอง (1)) 14.พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวฒุิ อายุ 62 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(2) 15.นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อายุ60ปี อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม(สมัครคุณสมบัติตามมาตรา9วรรคสอง(2))

16.นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง อายุ 64 ปี รองประธานศาลฎีกา (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง(1 )) 17. พล.ต.อ. วิทยา ประยงค์พันธุ์ อายุ 64 ปี อดีตที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (๒)) 18.นายประหยัด เสนวิรัช อายุ 64 ปี ผอ.สำนักกฎหมายประหยัดทนายความ (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง (5)) 19. พ.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช อายุ 59 ปี อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ -อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สมัครคุณสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง(4)) 20.นายสาธิต อุไรเวโรจนากร อายุ 60 ปี ผู้สอบบัญชีอิสระกรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร (สมัครคณุสมบัติตามมาตรา 9 วรรคสอง( 5)) 21. นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์ อายุ 57 ปี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย (สมัครคณุสมบติตามมาตรา 9 วรรคสอง(5 ))

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของคณะกรรมการสรรหสกรรมการป.ป.ช. จะส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่ กฎหมายกำหนด และเมื่อได้รับผลการตรวจสอบดังกล่าวมาแล้ว คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคุณสมบัติและ ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา หลังจากนั้นจะเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สัมภาษณ์ผู้สมัครต่อไป

ทั้งนี้ ขอเชิญส่งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหา มายังคณะกรรมการสรรหา ได้ที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 และเว็บไซต์ www.senate.go.th ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 65