"ครูหยุย"หนุนปิดสวิตซ์ ส.ว.

2022-09-07 00:30:32

"ครูหยุย"หนุนปิดสวิตซ์ ส.ว.

Advertisement

"ครูหยุย"หนุนปิดสวิตซ์ ส.ว.เลือกนายกฯ เหตุคนจะเป็นนายกฯ ต้องมีเสียงส.ส.เกิน 250 เสียงอยู่แล้ว

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.โพสต์เฟซบุ๊กระบุ ว่า รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดว่า ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา 159 ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา กำลังมีการเสนอในที่ประชุมรัฐสภา ให้ยกเลิกมาตรา 272 พูดโดยสรุปคือ  "ปิดสวิตซ์ สว."ไม่ให้มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี นักข่าวสัมภาษณ์ผมว่า จะลงมติเช่นไร ผมชัดเจนครับว่า ยินดีลงมติเห็นชอบให้ตัดมาตรานี้ เพราะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ต้องมีเสียง ส.ส. เกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น ใครได้เสียงเกิน 250 เสียง ก็ควรแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี