มข.แจงหลักสูตรไม่ผ่านประเมิน

2018-01-17 15:00:38

มข.แจงหลักสูตรไม่ผ่านประเมิน

Advertisement

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยืนยันหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศว่าไม่ผ่านการประเมินภายใน มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เนื่องจากได้มีการปรับหลักสูตรไปแล้วก่อนที่ สกอ.จะประกาศเมื่อวันที่ 17 ม.ค. นายเด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า หลักสูตรที่ทาง สกอ.ประกาศว่าไม่ผ่านการประเมินนั้น ไม่ผ่านเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยตรง มีเพียงอาจารย์ประจำภาควิชา ไม่ครบตามที่หลักเกณฑ์กำหนด เนื่องจากเกษียณอายุราชการ และเป็นช่วงที่หาจารย์มาบรรจุทดแทน ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และผ่านการประเมินหลักสูตรในปีต่อไปแล้ว


ขณะที่หลักสูตรววิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน สังกัดคณะแพทย์ศาสตร์ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อยู่ภายใต้เกณฑ์การกำกับมาตรฐานเดียวกัน ได้มีการปรับมาตรฐานตัวชี้วัด และผ่านการกับกำมาตรฐานในรอบปีต่อไปเรียบร้อยแล้วทั้ง 2 หลักสูร ส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ ทางมหาวิทยาลัยไม่ได้รับนักศึกษาใหม่มา 4 ปีแล้ว ซึ่งเมื่อนักศึกษาปัจจุบันได้สำเร็จการศึกษา ก็จะปิดหลักสูตรนี้อย่างสมบูรณ์ต่อไป จึงขอให้ประชาชนรวมทั้งผู้ปกครองของนักศึกษา มั่นใจในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล.