รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

2018-01-10 17:00:43

รัชกาลที่ ๑๐ พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

Advertisement

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ชื่อว่า “ฮีโร่ตัวจิ๋ว”  ในการนี้ สพฐ.ได้ทำหนังสือถึงสำนักพระราชวังขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๑  ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ความว่า

บ้านเมืองเรามีสิ่งดีงามมากมายที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้เรา เด็กทุกคนผู้เป็นอนาคตของชาติ จึงมีหน้าที่สืบสานและรักษาสิ่งดีงามเหล่านั้นไว้ พร้อมทั้งสร้างเสริมพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ง ๆ ขึ้นไป