คนจนเฮ ! รัฐเพิ่มวงเงินบัตร 200 บาท

2018-01-09 17:55:04

คนจนเฮ ! รัฐเพิ่มวงเงินบัตร 200 บาท

Advertisement

ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือคนจนเฟสสอง อนุมัติวงเงินช่วยฝึกอบรมอาชีพ พร้อมเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตร 100-200 บาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยราว 4.7 ล้านคน โดยจะมีมาตรการจูงใจสำหรับผู้ถือบัตรฯที่มาเข้าโครงการในเฟส 2 กรณีที่รายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปีจะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 200 บาทต่อเดือน ส่วนในกรณีที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้วงเงินช่วยเหลือเพิ่ม 100 บาทต่อเดือน


ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 35,679 ล้านบาท สำหรับโครงการเพื่อรองรับมาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิต และงบประมาณสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น โดยบมอบหมายให้ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดำเนินมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 6 มาตรการ 18 โครงการ กระทรวงคลังจะต้องส่งข้อมูลผู้ที่มีบัตรสวัสดิการให้กับคณะกรรมการประจำจังหวัดภายในเดือนม.ค. 61 จากนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะมีการพัฒนาตัวเองจะต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่ ภายในก.พ.61