แท็ก

"Nationalday"

วันนี้มีอะไร: 17 ธันวาคม  วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
วันนี้มีอะไร: 17 ธันวาคม วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 17 ธันวาคม วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
2019-12-17 00:00:42
วันนี้มีอะไร: 29 พฤศจิกายน  วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
วันนี้มีอะไร: 29 พฤศจิกายน วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
2019-11-29 00:00:00
วันนี้มีอะไร: 6 พฤศจิกายน วันสากลแห่งการยับยั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในสงครามและสภาวะความขัดแย้ง (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)
วันนี้มีอะไร: 6 พฤศจิกายน วันสากลแห่งการยับยั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในสงครามและสภาวะความขัดแย้ง (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน วันสากลแห่งการยับยั้งการแสวงหาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในสงครามและสภาวะความขัดแย้ง (International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict)
2019-11-06 00:00:45
วันนี้มีอะไร: 23 สิงหาคม  วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)
วันนี้มีอะไร: 23 สิงหาคม วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 23 สิงหาคม วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition)
2019-08-23 00:00:34
วันนี้มีอะไร: 9 สิงหาคม  วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day Of the World’s Indigenous People)
วันนี้มีอะไร: 9 สิงหาคม วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day Of the World’s Indigenous People)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 9 สิงหาคม วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day Of the World’s Indigenous People)
2019-08-09 00:00:23
วันนี้มีอะไร: 29 พฤษภาคม  วันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (International Day of United Nations Peacekeepers)
วันนี้มีอะไร: 29 พฤษภาคม วันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (International Day of United Nations Peacekeepers)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 29 พฤษภาคม วันสากลแห่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ (International Day of United Nations Peacekeepers)
2019-05-29 00:00:13
วันนี้มีอะไร: 25 มีนาคม  วันสากลแห่งการรำลึกถึงเหยื่อทาสและการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade)
วันนี้มีอะไร: 25 มีนาคม วันสากลแห่งการรำลึกถึงเหยื่อทาสและการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 25 มีนาคม วันสากลแห่งการรำลึกถึงเหยื่อทาสและการค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก (International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade)
2019-03-25 00:00:49
วันนี้มีอะไร: 17 ธันวาคม  วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
วันนี้มีอะไร: 17 ธันวาคม วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 17 ธันวาคม วันสากลแห่งการยุติความรุนแรงต่อผู้ค้าบริการทางเพศ (International Day to End Violence Against Sex Workers)
2018-12-17 00:00:41
วันนี้มีอะไร: 29 พฤศจิกายน  วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
วันนี้มีอะไร: 29 พฤศจิกายน วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
เหตุการณ์สำคัญประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน วันสากลว่าด้วยความเป็นปึกแผ่นกับชาวปาเลสไตน์ (International Day of Solidarity with the Palestinian People)
2018-11-29 00:00:29