แท็ก

"ส.ว"

กรธ.จัดรับฟังความเห็นยกร่าง พ.ร.บ. สมาชิกวุฒิสภา
กรธ.จัดรับฟังความเห็นยกร่าง พ.ร.บ. สมาชิกวุฒิสภา
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. จัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา หรือ ส.ว. ที่รัฐสภา
2017-05-17 14:20:15