แท็ก

"ภาคตะวันออก"

กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นวางผังภาคตะวันออก
กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นวางผังภาคตะวันออก
กรมโยธาธิการและผังเมืองระดมความเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับร่างวิสัยทัศน์ กรอบนโยบายการใช้พื้นที่จากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปบูรณาการ การวางผังนโยบายระดับภาค ภาคตะวันออกต่อไป
2021-04-10 07:59:38