แท็ก

"ชวน"

"ชวน"เตือนเยาวชนอย่าเรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าที่
"ชวน"เตือนเยาวชนอย่าเรียกร้องสิทธิจนลืมหน้าที่
"ชวน" ขอให้เชื่อมั่น 88 ปีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เตือนประชาชน เยาวชน อย่าเรียกร้องสิทธิ จนลืมหน้าที่
2021-03-04 16:05:43