แท็ก

"คติธรรม"

สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะปีใหม่ยึดมั่น “ขันติธรรม”
สมเด็จพระสังฆราชทรงแนะปีใหม่ยึดมั่น “ขันติธรรม”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานคติธรรมปีใหม่ 2562 ยกคำสอนอริยสัจ 4 ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เตือนสติถ้าปรารถนาจะพ้นทุกข์ ต้องรู้จักทุกข์ รู้ต้นเหตุแห่งทุกข์ ชี้ทุกข์ล้วนเกิดจากความเห็นแก่ตัว การตั้งทิฐิไว้บนหนทางที่ผิด แนะยึดมั่น “ขันติธรรม” ช่วยบรรเทากิเลสให้เบาบางลง สามารถผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้เสมอ
2019-01-01 08:40:20