อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยไล่ออก ปลดออก ขรก.7 ราย

2022-05-06 13:29:02

อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยไล่ออก ปลดออก ขรก.7 ราย

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์เผยไล่ออก  ปลดออก ข้าราชการรวม 7 รายเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย และปลดออกจากราชการ 2 ราย

2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 4 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ ติดต่อญาติ เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) นำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) ทุจริตเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) นำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า ตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมรับการตรวจสอบ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และย้ำว่า กรมราชทัณฑ์จะไม่ปล่อยปละละเลยผู้กระทำผิด มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ซึ่งผู้ที่กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด นอกจาก การลงโทษผู้กระทำผิดแล้ว ตนก็ยังให้การสนับสนุนและขอชื่นชมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ทำคุณงามความดีให้กับองค์กรอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ได้รับกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่าง มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมร าชทัณฑ์ได้โดยตรง หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิด สามารถส่งหลักฐานได้ โดยตรงถึงผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ผ่านช่องทาง QR Code :DocAni-Corruptiom เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่นต่อไป