นายกฯเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2022-05-04 21:43:32

นายกฯเป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Advertisement

นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 

เมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พ.ค.65 ตามลำดับพิธีดังนี้

นายกรัฐมนตรีเดินขึ้นบนเวที ถวายคำนับพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายธูปเทียนแพ และถวายคำนับอีก 1 ครั้ง จากนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ความว่าขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า พร้อมทั้งผู้ที่มาชุมนุมกัน ณ ที่แห่งนี้ มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้

นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ และพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะสร้างความรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรให้แก่ประเทศชาติ โครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ทรงรักษา สืบสาน และต่อยอด ได้ยังประโยชน์มหาศาลในการเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่อาณาราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ปวงประชาในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ น้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทร ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ ได้ประจักษ์ชัดแจ้งแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าสืบไป

ในศุภวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

จากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญผู้เข้าร่วมพิธีฯ ประกอบด้วย ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด และคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ วุฒิสภา และคู่สมรส เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าและคู่สมรส ผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ระดับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร) และคู่สมรส ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคู่สมรส คณบดีคณะทูต เอกอัครราชทูตอาวุโสประจำภูมิภาคต่าง ๆ และคู่สมรส ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย และคู่สมรส ประธานสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยและคู่สมรส